Na pridanie slovenských či českých titulkov do Netflixu stačí stiahnuť šikovný doplnok

Ho­ci Net­flix je dos­tup­ný už aj u nás, za­tiaľ nie je lo­ka­li­zo­va­ný. Vo fil­moch a se­riá­loch chý­ba slo­ven­ský da­bing či ti­tul­ky. Po­môcť však mô­že nap­rík­lad dopl­nok Su­per Net­flix, kto­rý si mož­no stiah­nuť pre pre­hlia­dač Chro­me.

V ďal­šom kro­ku si po­tom mu­sí­te stiah­nuť exter­né ti­tul­ky z niek­to­ré­ho webu po­nú­ka­jú­ce­ho ti­tul­ky. Väč­ši­nou sú dos­tup­né vo for­má­te SRT, kto­rý však Net­flix ne­pod­po­ru­je. Tre­ba ich pre­to pre­viesť do for­má­tu DFXP. A tu pri­chá­dza na rad web Sub­Flicks, kto­rý slú­ži na ten­to účel.

subflicks.jpg

Po klik­nu­tí na voľ­bu Choose Sub­tit­le Fi­le si vy­be­rie­te na svo­jom dis­ku pô­vod­ný sú­bor s ti­tul­ka­mi SRT. Po klik­nu­tí na Download ich okam­ži­te mô­že­te stiah­nuť vo for­má­te DFXP.

Ak už má­te ti­tul­ky DFXP ulo­že­né, mô­že­te na Net­flixe spus­tiť preh­rá­va­nie vy­bra­né­ho fil­mu. Vďa­ka dopl­nku Su­per Net­flix tu pri­bud­li tri ikon­ky, nás te­raz za­ují­ma tá pr­vá, slú­žia­ca na pou­ži­tie Sub­Flicks.

Po klik­nu­tí si vy­be­rie­te pre­ve­de­ný sú­bor DFXP, čím sa ti­tul­ky na­čí­ta­jú. Mô­že sa však stať, že sa ne­zač­nú zob­ra­zo­vať auto­ma­tic­ky. V tom prí­pa­de v spod­nej liš­te náj­di­te v po­nu­ke ti­tul­kov va­mi nah­ra­ný sú­bor DFXP.

Veľ­kosť, far­bu či tieň ti­tul­kov mô­že­te nas­ta­vo­vať pria­mo v Net­flixe (Your Ac­count - Sub­tit­le Ap­pea­ran­ce). Ďal­ší prob­lém, s kto­rým sa mô­že­te stret­núť, je ten, že ti­tul­ky ne­bu­dú se­dieť a bu­de ich tre­ba pre­ča­so­vať. Na to mô­že­te opäť vy­užiť služ­bu Sub­Flicks, kto­rá pos­ky­tu­je fun­kciu Re­sync Sub­tit­le. Tu mô­že­te zvo­liť spo­ma­le­nie ale­bo zrý­chle­nie ti­tul­kov.

Zdroj: zi­ve.cz


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter