Microsoft sa stane virtuálnym operátorom. Dáta si kúpite vo Windows Store

Mic­ro­soft chce čos­ko­ro uľah­čiť prís­tup k LTE svo­jou vlas­tnou SIM kar­tou. V sú­čas­nos­ti tes­tu­je mo­bil­nú ap­li­ká­ciu Cellu­lar Da­ta, kto­rá je dos­tup­ná vo Win­dows Sto­re a umož­ňu­je pri­po­jiť za­ria­de­nie s Win­dows 10 k rôz­nym ope­rá­to­rom mo­bil­ných sie­tí bez zmlu­vy. Pou­ží­va­teľ te­da bu­de pla­tiť za to, čo reál­ne vy­uži­je.

Ap­li­ká­cia fun­gu­je v sys­té­me Win­dows 10 a v jej cha­rak­te­ris­ti­ke sa uvá­dza, že „vy­ža­du­je SIM kar­tu Mic­ro­sof­tu". Za­tiaľ nie je jas­né, ke­dy bu­de ta­ká­to kar­ta k dis­po­zí­cii, a nie sú zná­me ani ce­ny pre­no­su mo­bil­ných dát.

Mic­ro­soft zrej­me plá­nu­je vy­tvo­riť vlas­tnú vir­tuál­nu mo­bil­nú sieť, aby umož­nil pou­ží­va­te­ľom Win­dows 10 pri­po­jiť sa k sie­ti par­tner­ských mo­bil­ných ope­rá­to­rov. Z tla­čo­vej sprá­vy uve­rej­ne­nej spo­loč­nos­ťou Tran­sa­tel vy­plý­va, že ko­nek­ti­vi­tu pre Mic­ro­soft bu­de za­bez­pe­čo­vať tá­to fir­ma. No­te­boo­ky a tab­le­ty s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows 10, ši­ro­ko­pás­mo­vým mo­de­mom a SIM kar­tou Mic­ro­sof­tu bu­dú vy­uží­vať tech­no­ló­giu Tran­sa­tel 901 a umož­nia pou­ží­va­te­ľom jed­no­du­cho a po­hodl­ne za­kú­piť pred­pla­te­né dá­to­vé služ­by 3G/4G-LTE.

Tran­sa­tel je naj­väč­ší európ­sky pos­ky­to­va­teľ ko­nek­ti­vi­ty pre vir­tuál­nych ope­rá­to­rov. V sú­čas­nos­ti pok­rý­va 38 kra­jín, v ja­nuá­ri k nim má pri­bud­núť ďal­ších dva­násť.

Zdroj:the­ver­ge.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter