Ako si vyskúšať bezplatne služby Netflixu

Net­flix čos­ko­ro roz­ší­ri svo­je služ­by aj na Slo­ven­sko. Zá­klad­ná ta­ri­fa sa za­čí­na od 7,99 eura me­sač­ne. Pr­vý me­siac však mož­no služ­bu vy­chut­ná­vať za­dar­mo. Ako pri tom pos­tu­po­vať?

Sta­čí nav­ští­viť strán­ku https://www.net­flix.com/sk/ a klik­núť na tla­čid­lo Start Your Free Month. V ďal­šom kro­ku vy­be­rie­te ta­ri­fu, o kto­rú má­te zá­ujem. Po up­ly­nu­tí me­sač­né­ho pou­ží­va­nia za­dar­mo bu­de­te pri­po­je­ní na tú­to ta­ri­fu (mô­že­te ju však nes­kôr zme­niť sme­rom na­hor aj na­dol). Po­tom klik­ne­te na tla­čid­lo Con­ti­nue v spod­nej čas­ti strán­ky.

netflix1.jpg

Dos­ta­ne­te sa tak na strán­ku so struč­nou re­gis­trá­ciou, kde za­dá­te e-mai­lo­vú ad­re­su a prís­tu­po­vé hes­lo. Tu mô­že­te ta­kis­to za­škr­tnúť voľ­bu, že si ne­že­lá­te dos­tá­vať e-mai­ly so špe­ciál­ny­mi po­nu­ka­mi.

netflix_registracia.jpg

V ďal­šom kro­ku si za­re­gis­tru­je­te pla­tob­nú kar­tu ale­bo Pay­Pal. Ak po bez­plat­nom me­sia­ci už ne­bu­de­te chcieť služ­bu pou­ží­vať, mu­sí­te pred­plat­né zru­šiť, inak sa vám za­čne úč­to­vať pod­ľa ta­ri­fy.

netflix_payment.jpg

Na zá­ver sta­čí za­da­né úda­je potvr­diť a zvo­liť za­ria­de­nia, na kto­rých bu­de­te Net­flix sle­do­vať.

netflix_devices.jpg

Za­dať mô­že­te me­ná via­ce­rých pou­ží­va­te­ľov, kto­rí bu­dú v rám­ci da­né­ho úč­tu Net­flix sle­do­vať. Pre kaž­dé­ho sa bu­de vy­tvá­rať pro­fil s oso­bit­nou šta­tis­ti­kou a od­po­rú­ča­ním ďal­šie­ho ob­sa­hu. Vy­tvo­riť mož­no aj det­ský pro­fil, kde sa bu­de od­po­rú­čať ob­sah vhod­ný pre de­ti. Po tom­to kro­ku sa vám zob­ra­zí už úvod­ná po­nu­ka.

netflix_browse.jpg

A ako pred­plat­né zru­ší­te? V po­nu­ke v pra­vom hor­nom ro­hu vy­be­rie­te po­lož­ku Your Ac­count. Na zru­še­nie pred­plat­né­ho klik­ne­te vľa­vo ho­re na tla­čid­lo Can­cel mem­ber­ship. Po­tom mu­sí­te roz­hod­nu­tie eš­te raz potvr­diť. Dô­vod svoj­ho roz­hod­nu­tia mô­že­te, ale ne­mu­sí­te Net­flixu ozná­miť.

netflix_membership_canceled.jpg

Zdroj: net­flix.com/sk


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter