Twitter rozšíri limit tweetov na 10-tisíc znakov

So­ciál­na sieť Twit­ter pos­tup­ne strá­ca na ori­gi­na­li­te a čo­raz viac sa za­čí­na po­do­bať Fa­ce­boo­ku či In­stag­ra­mu. Ok­rem to­ho, že svo­ju po­nu­ku roz­ší­ri­la o mož­nosť za­sie­la­nia fo­tog­ra­fií, vi­deí či ani­mo­va­ných ob­ráz­kov, v sú­čas­nos­ti plá­nu­je roz­ší­riť twee­ty na 10-ti­síc zna­kov.

Zme­nám sa jed­no­du­cho vy­hnúť ne­dá. Potvr­dil to aj CEO Twit­te­ru Jack Dor­sey uve­rej­ne­ním sprá­vy, res­pek­tí­ve tweeto­va­ním screen­sho­tu. To­tiž do jed­né­ho tweetu sa viac než 140 zna­kov nez­mes­tí. Keď­že rov­na­ké rie­še­nie čo­raz čas­tej­šie vy­uží­va­jú aj ďal­ší fa­nú­ši­ko­via so­ciál­nej sie­te, Twit­ter sa roz­ho­dol, že v prie­be­hu nas­le­du­jú­cich me­sia­cov roz­ší­ri li­mit jed­nej sprá­vy na 10-ti­síc zna­kov.

Zob­ra­zo­va­nie však os­ta­ne nez­me­ne­né. Uká­že sa len pr­vých 140 zna­kov z tweetu a zvy­šok sa zob­ra­zí až po je­ho roz­klik­nu­tí.

tweet_dorsey.jpg

Zdroj: twit­ter.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter