Netflix má v našich končinách výrazne obmedzenú ponuku

Ako sme vás už in­for­mo­va­li, on-li­ne vi­deo­po­ži­čov­ňa Net­flix je už dos­tup­ná aj na Slo­ven­sku. Za­tiaľ je však ur­če­ná len pre ja­zy­ko­vo zdat­ných pou­ží­va­te­ľov, pre­to­že k dis­po­zí­cii sú len fil­my a se­riá­ly v an­glic­kej ver­zii. Po­nu­ka je však skrom­nej­šia ako v USA.

Vy­hľa­dá­vač Fil­mto­ro už sti­hol pres­kú­mať čes­kú po­nu­ku. Pod­ľa ne­ho v nej prev­lá­da­jú star­šie fil­my a se­riá­ly, z pô­vod­nej tvor­by chý­ba napr. zná­my Hou­se of Cards. Dô­vo­dom sú li­cen­čné zmlu­vy, kto­ré ob­me­dzu­jú vy­sie­la­nie v ďal­ších kra­ji­nách. K dis­po­zí­cii nie sú za­tiaľ ni­ja­ké fil­my s čes­ký­mi ti­tul­ka­mi či da­bin­gom. Pod­ľa úda­jov z toh­to vy­hľa­dá­va­ča čes­ký ka­ta­lóg Net­flixu ob­sa­hu­je asi 450 fil­mov a vy­še 150 se­riá­lov. Ten ame­ric­ký má 6272 fil­mov a 380 se­riá­lov. Kva­li­ta po­nu­ky sa však pod­ľa blo­gu Fil­mto­ro dá ozna­čiť za viac než so­líd­nu, väč­ši­nou ide o tzv. áč­ko­vé fil­my, te­da dob­re zná­me z ki­na.

Zdroj: fil­mto­ro.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter