Samsung očakáva za 4. kvartál prevádzkový zisk 6,1 bil. KRW

Spo­loč­nosť Sam­sung Elec­tro­nics od­ha­du­je, že v štvr­tom kvar­tá­li do­siah­la pre­vádz­ko­vý zisk vo vý­ške 6,1 bil. ju­ho­kó­rej­ských wonov (KRW). V po­rov­na­ní s rov­na­kým ob­do­bím pred­chá­dza­jú­ce­ho ro­ka je to ná­rast o 15 %. Ana­ly­ti­ci os­lo­ve­ní v pries­ku­me agen­tú­ry Reu­ters však po­čí­ta­li so su­mou 6,6 bil. KRW. Spo­loč­nosť zá­ro­veň uvied­la, že jej tr­žby prav­de­po­dob­ne vzrást­li o 0,5 % na 53 bil. KRW. De­tail­né hos­po­dár­ske vý­sled­ky spo­loč­nosť zve­rej­ní kon­com ja­nuá­ra.

Za­čiat­kom ja­nuá­ra spo­loč­nosť Sam­sung uvied­la, že oča­ká­va v ro­ku 2016 ná­roč­né pod­ni­ka­teľ­ské pod­mien­ky. Dô­vo­dom sú glo­bál­ne ne­priaz­ni­vé eko­no­mic­ké pod­mien­ky a zvy­šu­jú­ca sa kon­ku­ren­cia v kľú­čo­vých ob­las­tiach, kto­rý­mi sú smar­tfó­ny a pa­mä­ťo­vé či­py. Šéf spo­loč­nos­ti Kwon Oh-hyun vo svo­jom prí­ho­vo­re k No­vé­mu ro­ku za­mes­tnan­com po­ve­dal, že bu­de pretr­vá­vať sla­bý glo­bál­ny rast a väč­šia neis­to­ta ply­nie nap­rík­lad z ri­zík tý­ka­jú­cich sa roz­ví­ja­jú­cich sa kra­jín.

Sam­sung Elec­tro­nics pô­so­bí aj na Slo­ven­sku pros­tred­níc­tvom spo­loč­nos­ti Sam­sung Elec­tro­nics Slo­va­kia. Tá má v Ga­lan­te od ro­ku 2002 naj­väč­ší zá­vod na vý­ro­bu LED te­le­ví­zo­rov v Euró­pe.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter