Google Prekladač prekladal Rusko ako fiktívnu krajinu Mordor

Ame­ric­ká spo­loč­nosť Goog­le mu­se­la za­siah­nuť a op­ra­viť chy­bu vo svo­jej ap­li­ká­cii Goog­le Prek­la­dač, kto­rá za­ča­la prek­la­dať vý­raz "Rus­ká fe­de­rá­cia" ako "Mor­dor", te­da fik­tív­nu kra­ji­nu s pre­zýv­kou "Zem tie­ňov" z kníh JRR Tol­kie­na Pán pr­ste­ňov. In­for­mo­va­la o tom dnes brit­ská sta­ni­ca BBC.

Ok­rem to­ho vý­raz "Ru­si" sa v da­nej on­li­ne služ­be za­čal zja­vo­vať ako "oku­pan­ti" a priez­vis­ko rus­ké­ho mi­nis­tra za­hra­nič­ných ve­cí Sergej­a Lav­ro­va ako "smut­ný ko­ník". Uve­de­né chy­by sa vy­skyt­li pri auto­ma­tic­kom prek­la­de tých­to vý­ra­zov z uk­ra­jin­či­ny do ruš­ti­ny, čo od­zr­kad­ľu­je rus­kú anexiu Kry­mu z ro­ku 2014.

"Goog­le Prek­la­dač je auto­ma­tic­ký sys­tém prek­la­du, kto­rý pra­cu­je bez zá­sa­hu ľud­ské­ho fak­to­ra, pou­ží­va­júc na­mies­to to­ho tech­no­ló­gie," uvie­dol inter­ne­to­vý gi­gant vo vy­hlá­se­ní. Správ­ne fun­go­va­nie služ­by však zá­vi­sí aj od jej uží­va­te­ľov, kto­rí mô­žu ma­nuál­ne navr­hnúť al­ter­na­tív­ne vý­ra­zy pre jed­not­li­vé prek­la­dy.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter