Spoločnosť Yahoo údajne chystá prepúšťanie

Spo­loč­nosť Yahoo plá­nu­je zru­šiť mi­ni­mál­ne de­sať per­cent svo­jich pra­cov­ných miest, pri­čom s pre­púš­ťa­ním by moh­la za­čať ten­to me­siac. In­for­mo­val o tom por­tál Bu­si­ness In­si­der s od­vo­la­ním sa na svo­je zdro­je.

Pre­púš­ťa­nie by sa moh­lo dot­knúť viac ako ti­síc za­mes­tnan­cov. Ma­lo by ísť nap­rík­lad o pra­cov­né po­zí­cie v me­diál­nej ob­las­ti, či mies­ta v Euró­pe. Ten­to krok pri­chá­dza po tom, čo spo­loč­nosť Yahoo dos­ta­la list od spo­loč­nos­ti Star­board Va­lue LP, kto­rá vlas­tní 0,75 % ak­cií fir­my. In­ves­tor poh­ro­zil zme­na­mi v pred­sta­ven­stve v prí­pa­de, že ak­cie spo­loč­nos­ti bu­dú kle­sať.

Star­board sa sna­ží o zme­ny v spo­loč­nos­ti od ro­ku 2014. Vy­zý­va na od­čle­ne­nie ázij­ských ak­tív a draž­bu kľú­čo­vých di­ví­zií, vrá­ta­ne vy­hľa­dá­va­ča a rek­lam­ných ak­ti­vít. Spo­loč­nosť Yahoo však od­olá­va. V no­vem­bri po­ve­ri­la fir­mu McKin­sey & Co, aby jej po­moh­la s reor­ga­ni­zá­ciou.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter