Dočkali sme sa: Netflix už aj na Slovensku! Filmy a seriály si vychutnáte prvý mesiac zadarmo

CEO Reed Has­tings na veľtr­hu CES 2016 ozná­mil blí­žia­ce sa roz­ší­re­nie služ­by Net­flix do ďal­ších 130 kra­jín sve­ta, me­dzi kto­rý­mi sa ob­ja­vi­lo i Slo­ven­sko, Čes­ko či Poľ­sko. Kniž­ni­ca pl­ná se­riá­lov, fil­mov, ba aj vlas­tnej ce­lo­ve­čer­nej pro­duk­cie je už te­raz dos­tup­ná na 30 dní úpl­ne za­dar­mo. Mo­men­tál­ne v nej však ne­náj­de­te slo­ven­ský ani čes­ký da­bing či ti­tul­ky.

Aj keď fil­mo­vá kniž­ni­ca služ­by Net­flix u nás ne­bu­de na­toľ­ko po­čet­ná v po­rov­na­ní s tou ame­ric­kou, roz­hod­ne sto­jí za vy­skú­ša­nie. Po up­ly­nu­tí bez­plat­né­ho ob­do­bia si bu­de­te môcť vy­brať z troch mož­nos­tí. Zá­klad­ná ta­ri­fa za služ­bu sa za­čí­na od 7,99 eura me­sač­ne. Po­kiaľ si potr­pí­te na HD kva­li­tu, ce­na vy­jde na 9,99 eura a v prí­pa­de, že má­te zá­ujem sle­do­vať fil­my na via­ce­rých za­ria­de­niach sú­čas­ne, su­ma za služ­bu sa vy­špl­há na 11,99 eura.

netflix.jpg

Zdroj: net­flix.com/sk/


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter