Projekt Future Timeline načrtáva obraz sveta v budúcnosti

Pro­jekt Fu­tu­re Ti­me­li­ne sa po­kú­ša pred­po­ve­dať vý­voj sve­ta na zá­kla­de sú­čas­ných ana­lýz a vý­sku­mov, pri­čom sa doň sna­ží pre­miet­nuť vply­vy ve­dec­ké­ho pok­ro­ku a geo­po­li­tic­kých zmien.

Na 20. ro­ky toh­to sto­ro­čia pred­po­ve­dá, že sa za­čne pre­ja­vo­vať ne­dos­ta­tok ro­py a zme­ny klí­my, kto­ré bu­dú mať zá­sad­ný vplyv na zá­so­by pot­ra­vín a vo­dy na ce­lom sve­te.

Nas­le­du­jú­ce 30. ro­ky bu­dú poz­na­če­né rých­lym ce­los­ve­to­vým pre­cho­dom na čis­té zdro­je ener­gie, ako sú ria­sy, bio­pa­li­vá a ďal­šie ob­no­vi­teľ­né zdro­je. Ten­to trend bu­dú pod­po­ro­vať no­vé ob­ja­vy v ob­las­ti na­no­tech­no­ló­gií. Pok­ro­ky nas­ta­nú aj v ob­las­ti jad­ro­vej fú­zie, no jej všeo­bec­né pri­ja­tie sa oča­ká­va až o nie­koľ­ko de­sať­ro­čí nes­kôr. Väč­ši­na no­vých auto­mo­bi­lov bu­de jaz­diť na elek­tric­ký ale­bo hyb­rid­ný po­hon. Dis­tri­buo­va­né po­hon­né sys­té­my pri­ne­sú re­vo­lú­ciu do le­tec­kej dop­ra­vy.

Expo­nen­ciál­ny ná­rast vý­poč­to­vé­ho vý­ko­nu sú­bež­ne s nap­re­do­va­ním ge­ne­ti­ky, na­no­tech­no­ló­gií a ro­bo­ti­ky po­ve­die v 40. ro­koch k zro­du tran­shu­ma­niz­mu. Čo­raz men­šie, zlo­ži­tej­šie a so­fis­ti­ko­va­nej­šie za­ria­de­nia sa bu­dú im­plan­to­vať a in­teg­ro­vať do ľud­ské­ho te­la. Ich úlo­hou bu­de bo­jo­vať pro­ti cho­ro­bám, zdo­ko­na­ľo­vať zmys­ly, ale aj pos­kyt­núť zá­ba­vu a ko­mu­ni­ká­ciu spô­so­bom, aký pred­tým ne­bol mož­ný. Ako prík­lad mož­no uviesť úpl­né po­no­re­nie do vir­tuál­nej reali­ty.

V 50. ro­koch sa ľud­stvo bu­de sna­žiť unik­núť z prepl­ne­nej do­mov­skej pla­né­ty a vy­bu­du­je pr­vé tr­va­lé ko­ló­nie na Mar­se. Pok­ro­ky vo vý­poč­to­vom vý­ko­ne a v ob­las­ti ume­lej in­te­li­gen­cie bu­dú vý­znam­ne ov­plyv­ňo­vať eko­no­mi­ku. Hos­po­dár­sky rast bu­de pod sil­ným tla­kom nie­len pre eko­lo­gic­ké dôs­led­ky, ne­dos­ta­tok zdro­jov a de­mog­ra­fic­ké tren­dy, ale aj vply­vom tech­no­lo­gic­kej ne­za­mes­tna­nos­ti. Pre mo­hut­ný tech­no­lo­gic­ký roz­voj to­tiž bu­de tre­ba stá­le me­nej ľud­skej pra­cov­nej si­ly.

Po ro­ku 2060 sa sve­to­vá po­pu­lá­cia us­tá­li a pres­ta­ne rásť. Bu­de to jed­nak v dôs­led­ku kle­sa­jú­cej mie­ry pô­rod­nos­ti, jed­nak vply­vom znač­né­ho poč­tu úmr­tí spô­so­be­ných zhor­šu­jú­cim sa ži­vot­ným pros­tre­dím. Zme­na klí­my bu­de mať do­sah na ce­lé ná­ro­dy. Na­priek pok­ro­kom v tech­no­ló­gii bu­de zá­sad­ným prob­lé­mom sku­toč­nosť, že ľud­stvo kon­zu­mu­je pri­ve­ľa a príl­iš rých­lo, pre­sa­hu­júc rá­mec to­ho, čo mô­že Zem pos­kyt­núť udr­ža­teľ­ným spô­so­bom.

media_future_timeline.jpg

Se­dem­de­sia­te ro­ky pri­ne­sú veľ­ký ná­rast vo vy­uží­va­ní ener­gie z jad­ro­vej syn­té­zy. Expan­zia do ves­mí­ru sa ten­to­raz za­me­ria na ko­ló­nie na Me­sia­ci a ban­skú ťaž­bu na ňom. Roz­siah­la en­vi­ron­men­tál­na ka­tas­tro­fa na Ze­mi bu­de mať za nás­le­dok stúp­nu­tie hla­di­ny sve­to­vé­ho oceá­nu a vy­žia­da si eva­kuáciu mno­hých miest.

Pok­ra­ču­jú­ce pok­ro­ky v ob­las­ti ume­lej in­te­li­gen­cie pri­ne­sú v 80. ro­koch expló­ziu ve­dec­kých ob­ja­vov. To do­po­mô­že k spo­ma­le­niu ná­ras­tu glo­bál­nych tep­lôt a prip­ra­ví pô­du na udr­ža­teľ­nej­ší vý­voj v 22. sto­ro­čí. Tran­shu­man­izmus sa sta­ne mainstrea­mo­vým ja­vom. Prie­mer­ný člo­vek sa sta­ne zá­vis­lým od roz­hra­nia mo­zog-po­čí­tač a iných im­plan­to­va­ných za­ria­de­ní, čo po­ve­die k pos­tup­né­mu vy­trá­ca­niu ná­bo­žen­stva.

Na­po­kon v 90. ro­koch ho­mo sa­piens pres­ta­ne byť do­mi­nan­tným dru­hom na Ze­mi. Kaž­do­den­né sve­to­vé zá­le­ži­tos­ti bu­dú rie­šiť vý­hrad­ne ultra­rých­le a ultrain­te­li­gen­tné stro­je, ro­bo­ty a vir­tuál­ne en­ti­ty.

A po­kiaľ ide o ví­zie eš­te vzdia­le­nej­šej bu­dúc­nos­ti, v 22. sto­ro­čí sa pred­pok­la­dá ďal­ší rast tran­shu­man­izmus, roz­voj ves­mír­ne­ho tu­riz­mu. Prak­tic­ky všet­ka ener­gia bu­de po­chá­dza buď z fú­zie, ale­bo ob­no­vi­teľ­ných zdro­jov. Ume­lá in­te­li­gen­cia, kto­rá sa už v pred­chá­dza­jú­com sto­ro­čí za­ča­la spá­jať s ľud­skou in­te­li­gen­ciou, do­siah­ne no­vú úro­veň kog­ni­tív­nych a in­te­lek­tuál­nych schop­nos­tí. Aj keď jej bu­dú chý­bať emó­cie a jem­né čr­ty ľud­ské­ho in­te­lek­tu, za­čne zá­sad­ne me­niť beh de­jín. Na Me­sia­ci a na Mar­se vznik­nú tr­va­lo obý­va­né osa­dy, na as­te­roi­doch sa za­čne roz­siah­la ťaž­ba su­ro­vín a pr­vé son­dy za­mie­ria k Al­fe Cen­tau­ri.

Rých­losť a roz­sah pok­ro­ku vy­tvo­rí to, čo už dnes prog­nos­ti­ci na­zý­va­jú tech­no­lo­gic­kou sin­gu­la­ri­tou. Ve­dec­ké ob­ja­vy v 22. sto­ro­čí pre­siah­nu mož­nos­ti ľud­ské­ho chá­pa­nia. Ľud­ské­mu moz­gu to­tiž chý­ba­jú mož­nos­ti up­gra­du a zlep­še­nia.

Čo po­vie­te na ta­ké­to vy­hliad­ky? Zda­jú sa vám príl­iš pe­si­mis­tic­ké?

Zdroj: fu­tu­re­ti­me­li­ne.net


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter