Účet na Twitteri premiéra Sobotku napadli rasisti

Účet čes­ké­ho pre­mié­ra Bo­hus­la­va So­bot­ku na so­ciál­nej sie­ti Twit­ter sa v stre­du do­po­lud­nia stal ter­čom úto­ku ra­sis­tic­kých hac­ke­rov. In­for­mu­je o tom dnes spra­vo­daj­ský server No­vin­ky.cz.

Po­čas náv­šte­vy pred­se­du vlá­dy v areá­li vo Vrběti­ciach sa na je­ho twit­te­ro­vom kon­te za­ča­lo zve­rej­ňo­vať množ­stvo správ s ne­ná­vis­tným a nes­krý­va­ne ra­sis­tic­kým ob­sa­hom.
So­bot­ku v če­le strán­ky, kto­rá za­ča­la od­ka­zo­vať na ra­sis­tic­ký web, ozna­či­li za vlas­tiz­rad­cu. Ve­ľa uve­rej­ne­ných prís­pev­kov sme­ro­va­lo naj­mä pro­ti ute­čen­com.

Nes­kôr sa na So­bot­ko­vom úč­te za­ča­li ob­ja­vo­vať tiež xeno­fób­ne prís­pev­ky v an­glič­ti­ne, kto­ré ma­li pre­mié­ra dis­kre­di­to­vať v za­hra­ni­čí.

Kan­ce­lá­ria pre­mié­ra No­vin­kám potvr­di­la, že o in­ci­den­te vie. "Si­tuáciu ak­tuál­ne rie­ši­me a sna­ží­me sa ten­to útok za­sta­viť," dopl­nil ho­vor­ca pre­mié­rov­ho ka­bi­ne­tu Mar­tin Ayrer.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter