Ako budú vyzerať budúce LTE siete?

Na LTE sie­te vo fir­mách si však prav­de­po­dob­ne eš­te poč­ká­me. Na roz­diel od bez­drô­to­vých Wi-Fi sie­tí, kto­ré sa do­ká­za­li roz­vi­núť na­toľ­ko, aby spl­ni­li po­žia­dav­ky veľ­kých spo­loč­nos­tí, sú sie­te LTE stá­le re­la­tív­nou no­vin­kou. Ak však pod­ni­ky bu­dú vy­ža­do­vať bez­drô­to­vú sieť a bu­dú pot­re­bo­vať nie­čo lep­šie ako súk­rom­né ​​LAN, ne­li­cen­co­va­né LTE sa mô­že stať sil­ným hrá­čom na tr­hu.

Dneš­né LTE sie­te fun­gu­jú na spek­tre frek­ven­cií, kto­ré vďa­ka svo­jej li­cen­cii vlas­tní je­den pre­vádz­ko­va­teľ, ty­pic­ky ne­ja­ký mo­bil­ný ope­rá­tor. Kvô­li nák­la­do­vos­ti tých­to frek­ven­cií však Qual­comm a ďal­šie spo­loč­nos­ti pri­chá­dza­jú s pás­ma­mi bez li­cen­cií.

Zdru­že­nie Mul­te­Fi­re Allian­ce, kto­rá plá­nu­je vy­vi­núť sieť LTE fun­gu­jú­ci na ne­li­cen­co­va­ných frek­ven­ciách, za­hŕňa ok­rem Qual­com­mu no­vo aj fir­my In­tel, Eric­sson ale­bo No­kia.

Mul­te­Fi­re by mo­hol byť prí­nos­ný aj pre veľ­ké ha­ly, šta­dió­ny a aré­ny, kde by pos­ky­to­va­teľ služ­by mo­hol za­lo­žiť špe­ciál­nu dá­to­vú sieť. Tá­to tak­zva­ná "sieť s neut­rál­nym hos­ti­te­ľom" by bo­la prís­tup­ná všet­kým pou­ží­va­te­ľom s mo­bil­ným te­le­fó­nom schop­ným pri­jí­mať frek­ven­cie Mul­te­Fi­re.

Za­tiaľ však Mul­te­Fi­re če­lia rov­na­kej vý­zve ako ne­li­cen­co­va­né LTE sie­te pre mo­bil­né te­le­fó­ny: ​​Opo­zí­cii vý­rob­cov a spot­re­bi­teľ­ských sku­pín, kto­ré tvr­dia, že LTE nie je prip­ra­ve­né na rov­na­ké ka­ná­ly ako Wi-Fi, aby bo­lo nut­né za­sa­ho­vať do vý­ko­nov Wi-Fi sie­tí. Hrá­či oboch strán sa te­raz sna­žia prísť na to, ako by moh­li obe sie­te po­hodl­ne koexis­to­vať.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter