Nemecko sa dohodlo s Facebookom a Googlom na boji proti haterom

Ne­mec­ké úra­dy v uto­rok ozná­mi­li, že inter­ne­to­vé spo­loč­nos­ti Fa­ce­book, Goog­le a Twit­ter súh­la­si­li s opat­re­ním, na zá­kla­de kto­ré­ho bu­de mož­né do 24 ho­dín zma­zať ne­ná­vis­tné ko­men­tá­re ich uží­va­te­ľov. Pod­ľa agen­tú­ry Reu­ters ide o ďal­ší krok v bo­ji pro­ti na­ras­ta­jú­ce­mu ra­siz­mu v inter­ne­to­vom pros­tre­dí nás­led­kom mig­rač­nej krí­zy.

Ne­mec­ká vlá­da sa sna­ží pod­chy­tiť tie­to so­ciál­ne plat­for­my v sna­he za­sta­viť vzos­tup on­li­ne ko­men­tá­rov za­me­ra­ných pro­ti cu­dzin­com na­pí­sa­ným v nem­či­ne, za­tiaľ čo kra­ji­na zá­pa­sí s príl­evom viac než mi­lió­na ute­čen­cov, kto­rí len za ten­to rok priš­li do Ne­mec­ka. No­vá do­ho­da uľah­ču­je uží­va­te­ľom tých­to slu­žieb, ako aj sku­pi­nám bo­ju­jú­cim pro­ti ra­siz­mu upo­ve­do­miť špe­cia­lis­tov inter­ne­to­vých spo­loč­nos­tí na ne­ná­vis­tné ko­men­tá­re, tvr­dí ne­mec­ký mi­nis­ter spra­vod­li­vos­ti Hei­ko Maas.

"Ak sa prek­ro­čia man­ti­ne­ly slo­bod­né­ho pre­ja­vu a ak to bu­dú stí­ha­teľ­né vy­jad­re­nia a na­bá­da­nie k pá­chaniu tres­tných či­nov oh­ro­zu­jú­cich ľu­dí, po­tom sa mu­sí ta­ký­to ob­sah z inter­ne­tu vy­ma­zať. Do­hod­li sme sa, že to­to opat­re­nie bu­de mož­né vy­ko­nať do 24 ho­dín," uvie­dol Maas.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter