Spotify má problém. Musí obmedziť bezplatný streaming

Bez­plat­né strea­mo­va­cie hu­dob­né služ­by sa ne­pá­čia mno­hým hu­dob­ní­kom a vy­da­va­te­ľom. Niek­to­rí umel­ci pre­to za­ča­li sprís­tup­ňo­vať na Spo­ti­fy svo­je al­bu­my iba pred­pla­ti­te­ľom a od­mie­ta­jú prís­tup 80 mi­lió­nom pou­ží­va­te­ľov bez­plat­nej ver­zie služ­by.

Všet­ko sa to za­ča­lo tým, že brit­ská roc­ko­vá ka­pe­la Coldplay od­miet­la vy­dať svoj no­vý al­bum na Spo­ti­fy, pre­to­že služ­ba po­ža­do­va­la, aby všet­ka hud­ba sku­pi­ny bo­la k dis­po­zí­cii pre pou­ží­va­te­ľov za­dar­mo.

Spo­ti­fy te­raz tes­tu­je mož­nosť, kto­rá by si­tuáciu vy­rie­ši­la. Inter­pre­ti či vy­da­va­te­lia by moh­li sa­mi ur­čo­vať, či ich hud­ba bu­de dos­tup­ná všet­kým pou­ží­va­te­ľom. Pre­to ove­ru­je, ako by znač­né ob­me­dzenie bez­plat­né­ho strea­mo­va­nia ov­plyv­ni­lo pou­ží­va­nosť služ­by a pla­te­nie pred­plat­né­ho. Spo­loč­nosť eš­te ne­roz­hod­la o ozná­me­ní tr­va­lej zme­ny v pre­vádz­ko­va­ní svo­jej služ­by.

Aj keď ide za­tiaľ o expe­ri­ment, je to veľ­ký zvrat pre Spo­ti­fy, kto­ré do­te­raz po­nú­ka­lo v rám­ci služ­by pod­po­ro­va­nej rek­la­ma­mi za­dar­mo naj­nov­šiu hud­bu. Pou­ží­va­teľ si mo­hol vy­brať al­bum ale­bo playlist, pri­čom hud­ba sa preh­rá­va­la v ná­hod­nom po­ra­dí a k dis­po­zí­cii bo­lo viac ako 30 mi­lió­nov skla­dieb.

Ke­by bo­la strea­mo­va­cia služ­ba spop­lat­ne­ná, moh­lo by to spe­ča­tiť jej osud. Moh­li by ju to­tiž nah­ra­diť služ­by za­dar­mo ako YouTu­be, kde hu­dob­né kli­py pred­sta­vu­jú naj­ob­ľú­be­nej­šiu ka­te­gó­riu vi­deí.

Zdroj: wsj.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter