Koniec Gmailu? Google ho možno vymení za Inbox

Goog­le za­čal po­nú­kať mig­rá­ciu pou­ží­va­te­ľom expe­ri­men­tál­nej služ­by In­box By Gmail. Pri prih­lá­se­ní sa im ob­ja­ví pop-up ok­no ozna­mu­jú­ce, že po ude­le­ní súh­la­su spo­loč­nosť prek­lo­pí ich dá­ta na no­vú plat­for­mu. Ad­re­sa in­box.goog­le.com pou­ží­va­ná v be­ta ver­zii služ­by sa od­strá­ni a bu­de nah­ra­de­ná ad­re­sou gmail.com. No ak pou­ží­va­teľ ne­súh­la­sí, mô­že si vy­brať voľ­bu Turn It Off, tak­že obe služ­by zos­ta­nú pri svo­jich špe­cia­li­zo­va­ných do­mé­nach.

Po 14 me­sia­coch tes­to­va­nia te­da Goog­le zrej­me usú­dil, že In­box je prip­ra­ve­ný na os­trú pre­vádz­ku. Je­ho pre­mies­tňo­va­nie na ad­re­su gmail.com naz­na­ču­je, že fir­ma pok­la­dá In­box skôr za náh­ra­du Gmai­lu, a nie za dve oso­bit­né služ­by.

Mô­že ten­to krok zna­me­nať za­čia­tok kon­ca Gmai­lu? Pod­ľa od­bor­ní­kov chce Goog­le pri­niesť zme­nu do svo­jej 11-roč­nej služ­by, kto­rá za ten čas zís­ka­la už 900 mi­lió­nov pou­ží­va­te­ľov. No­vá po­do­ba by moh­la po­núk­nuť ove­ľa šir­šie spek­trum in­te­li­gen­tných auto­ma­tic­kých fun­kcií a vy­užiť pok­ro­ky do­siah­nu­té spo­loč­nos­ťou v ob­las­ti stro­jo­vé­ho uče­nia. Pr­vé kro­ky sú však veľ­mi opatr­né. Pou­ží­va­teľ mô­že fú­ziu od­miet­nuť v Nas­ta­ve­niach, kde je do­kon­ca aj ikon­ka na náv­rat k Gmai­lu pre tých, kto­rí by skôr ude­le­ný súh­las oľu­to­va­li.

Zdroj: for­bes.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter