Pinterest má ďalšieho konkurenta. Vyhľadávač Googlu umožní odložiť si inšpiratívne obrázky

Goog­le uvie­dol no­vú fun­kciu vo svo­jom vy­hľa­dá­va­či, kto­rá po­nú­ka pou­ží­va­te­ľom jed­no­du­chý spô­sob na uk­la­da­nie in­špi­ra­tív­nych ob­ráz­kov do ko­lek­cií, ku kto­rým sa mô­že­te nes­kôr vrá­tiť. Mož­no si tak ulo­žiť nap­rík­lad ob­rá­zok s úče­som, kto­rý sa vám pá­či, a nes­kôr ho uká­zať ako in­špi­rá­ciu ka­der­níč­ke.

Fun­kcia Goog­lu je v sú­čas­nos­ti dos­tup­ná pre mo­bil­ných pou­ží­va­te­ľov v USA a bu­de pra­co­vať na všet­kých hlav­ných pre­hlia­da­čoch pre iOS aj An­droid.

google_image_search.gif

Na to, aby pou­ží­va­teľ mo­hol uk­la­dať ob­ráz­ky, bu­de sa mu­sieť prih­lá­siť do svoj­ho úč­tu Goog­le. Bu­de tak mať prís­tup k ob­ráz­kom zo „zbier­ky" z via­ce­rých za­ria­de­ní. No­vá fun­kcia za­pa­dá do úsi­lia Goog­lu o zre­konštruo­va­nie so­ciál­nej sie­te Goog­le+. No ak­tua­li­zo­va­ný Goog­le+ sa nes­na­ží kon­ku­ro­vať Fa­ce­boo­ku, ale skôr so­ciál­nym služ­bám ako Pin­te­rest či Red­dit. Osob­né zbier­ky ob­ráz­kov vy­tvo­re­né na Goog­le Search sú vlas­tne ši­kov­ný ťah. Mož­no to nav­na­dí pou­ží­va­te­ľov, aby si v bu­dúc­nos­ti za­lo­ži­li on-li­ne zbier­ku ob­ráz­kov na Goog­le+. V sú­čas­nos­ti zbier­ky Ima­ge Search nie sú spo­je­né so zbier­ka­mi na Goog­le+, ale ich in­teg­rá­cia v bu­dúc­nos­ti je cel­kom mož­ná.

No­vá fun­kcia Ima­ge Search sa dá pou­žiť jed­no­du­cho, no dá sa tu na­ra­ziť aj na nie­koľ­ko chýb, čo naz­na­ču­je, že je eš­te vo fá­ze tes­tu. Po vy­ko­na­ní vy­hľa­dá­va­nia si mô­že­te ozna­čiť ob­ráz­ky, kto­ré sa vám pá­čia, a ulo­žiť si ich do svoj­ho úč­tu. Ozna­če­né ob­ráz­ky mô­že­te aj or­ga­ni­zo­vať do prie­čin­kov a ke­dy­koľ­vek sa k nim vrá­tiť klik­nu­tím na mož­nosť View sa­ved.

Goog­le za­tiaľ neuvie­dol ča­so­vý rá­mec, v kto­rom by sa fun­kcia ma­la dos­tať na ďal­šie tr­hy, prí­pad­ne do des­kto­po­vé­ho vy­hľa­dá­va­nia.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter