Ďalší obrázok, ktorý valcuje internet. Aké farby na ňom vidíte vy?

Pred nie­koľ­ký­mi me­siac­mi ov­lád­li inter­net búrli­vé dis­ku­sie oh­ľa­dom fa­rieb is­tých šiat, kto­ré ma­ma od­fo­ti­la v ob­cho­de svo­jej dcé­re. Po za­ve­se­ní fo­tog­ra­fie na so­ciál­nu sieť za­ča­li ľu­dia váš­ni­vo ko­men­to­vať to, ako vi­dia far­by toh­to od­evu oni. Jed­na sku­pi­na vní­ma­la ša­ty ako mod­ro-čier­ne, dru­há sku­pi­na, nao­pak, ako bie­lo-zla­té. Ten­to­raz sa na webe ob­ja­vil ďal­ší pod­net­ný ob­rá­zok...

Video:


Na ob­ráz­ku sa na­chá­dza­jú dve ru­ky - jed­na je za­far­be­ná nažl­to, dru­há na­mod­ro. Obe ru­ky dr­žia pi­lul­ku. A prá­ve to­to je ob­jekt, kto­ré­ho sfar­be­nie vní­ma­jú ľu­dia od­liš­ne. Nie­ko­mu obe z tab­le­tiek pri­pa­da­jú si­vé, iní vi­dia v mod­rej dla­ni čer­ve­nú tab­let­ku a v žl­tej dla­ni si­vú. Ďal­ší vní­ma­jú pi­lul­ku vľa­vo ako mod­rú a tú vpra­vo za­sa ako čer­ve­nú. A ako ich vi­dí­te vy?


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter