Gimp oslávil 20. narodeniny, ale pre Photoshop ešte nie je konkurenciou

V tých­to dňoch Gimp, je­den z naj­zná­mej­ších open sour­ce prog­ra­mov, os­lá­vil dvad­sia­te na­ro­de­ni­ny. 21. no­vem­bra 1995 Pe­ter Mat­tis ozná­mil na Use­ne­te dos­tup­nosť sof­tvé­ru Ge­ne­ral Ima­ge Ma­ni­pu­la­tion Prog­ram (nes­kôr bo­la tá­to skrat­ka pre­de­fi­no­va­ná na GNU Ima­ge Ma­ni­pu­la­tion Prog­ram).

Od­vte­dy pro­jekt tes­tu­je no­vé ná­pa­dy, čo vý­dat­ne pod­po­ru­je aj pri­da­nie plug-in ar­chi­tek­tú­ry. Po­čas 20 ro­kov Gimp nab­ral ob­rov­ské množ­stvo fun­kcií, ur­če­ných pre všet­ky ty­py pou­ží­va­te­ľov - od všeo­bec­nej edi­tá­cie ob­ráz­kov cez re­tu­šo­va­nie a ko­rek­cie fa­rieb, gra­fic­ký di­zajn až po ve­dec­ké zob­ra­zo­va­nie.

V ro­koch 2006 a 2012 tím pra­co­val naj­mä na zlep­še­ní pou­ží­va­teľ­ské­ho kom­for­tu. Pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie Gim­pu sa sta­lo vhod­nej­ším aj pre pro­fe­sio­nál­nych pou­ží­va­te­ľov, rôz­ne nás­tro­je sa sta­li moc­nej­ší­mi a ľah­ko pou­ži­teľ­ný­mi.

V pos­led­ných ro­koch sa pra­cu­je naj­mä na pre­cho­de na no­vý en­gi­ne GEGL, kto­rá má pri­niesť no­vé fun­kcie a vy­ššiu rých­losť. To si vy­ža­du­je pre­pí­sa­nie ale­bo as­poň zlep­še­nie kaž­dej čas­ti zdro­jo­vé­ho kó­du Gim­pu.

Pri príl­eži­tos­ti 20. vý­ro­čia bo­la vy­da­ná no­vá ak­tua­li­zá­cia sú­čas­nej sta­bil­nej ver­zie. Gimp 2.8.16 pri­chá­dza s pod­po­rou sku­pín vrs­tiev vo for­má­toch Open­Ras­ter a Ado­be PSD, s rôz­ny­mi zlep­še­nia­mi pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia, nie­koľ­ký­mi op­ra­va­mi a zme­na­mi aj v ob­las­ti lo­ka­li­zá­cie.

V sú­vis­los­ti s 20. na­ro­de­ni­na­mi sa ak­tua­li­zo­va­la a prep­ra­co­va­la aj webo­vá strán­ka Gim­pu. Je rých­lej­šia a pris­pô­so­bu­je sa rôz­nym veľ­kos­tiam dis­ple­ja.

Po­kiaľ ide o plá­ny do bu­dúc­nos­ti, už čos­ko­ro by sa ma­la ob­ja­viť no­vá sta­bil­ná ver­zia Gimp 2.10. Tá by ma­la prísť s úpl­nou pod­po­rou no­vé­ho en­gi­nu GEGL, ako aj s pod­po­rou 16- a 32-bi­to­vých fa­reb­ných ka­ná­lov a for­má­tu Ope­nEXR, lep­šou sprá­vou fa­rieb a s no­vý­mi nás­troj­mi. Nas­le­du­jú­ca ver­zia Gimp 3.0 prej­de na kniž­ni­cu GTK3 a pri­ne­sie niek­to­ré veľ­mi za­ují­ma­vé a oča­ká­va­né fun­kcie.

Zdroj:gimp.org


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter