Spoločnosť Slovanet štartuje vlastnú LTE sieť

Slo­ven­sko má ďal­šie­ho pos­ky­to­va­te­ľa vy­so­ko-rých­los­tné­ho inter­ne­tu. Od pon­del­ka za­čí­na pre­vádz­ko­vať vlas­tnú bez­drô­to­vú LTE sieť spo­loč­nosť Slo­va­net. Ako uvied­la fir­ma, po­nú­kať bu­de fix­ný inter­net do rých­los­ti 100 me­ga­bi­tov za se­kun­du. Vy­so­ko-rých­los­tná LTE sieť Slo­va­net-u bu­de v pr­vej fá­ze dos­tup­ná v troch ob­las­tiach, v Nit­re, Vra­no­ve nad Top­ľou, Tre­bi­šo­ve a vo viac ako 100 ob­ciach v ich šir­šom oko­lí s cel­ko­vým pok­ry­tím cez 110 ti­síc do­mác­nos­tí.

Ďal­šie in­ves­tí­cie a roz­ši­ro­va­nie pok­ry­tia do no­vých lo­ka­lít Slo­va­net plá­nu­je pos­tup­ne v prie­be­hu nas­le­du­jú­ce­ho ro­ka. S no­vou LTE sie­ťou sa za­me­ria na ob­las­ti vi­die­ka s chý­ba­jú­cim ale­bo sla­bým pok­ry­tím iný­mi ope­rá­tor­mi, res­pek­tí­ve s pre­va­žu­jú­cou dos­tup­nos­ťou po­ma­lých či nes­po­ľah­li­vých mies­tnych Wi-Fi sie­tí. Na vy­bu­do­va­nie LTE sie­te Slo­va­net vy­užil li­cen­co­va­né pás­mo 3,5 GHz.

Zdroj: SI­TA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter