Pinterest vám najnovšie vyhľadá vizuálne podobné produkty toho, čo sa vám na fotke zapáči

Pin­te­rest, so­ciál­na sieť pos­ky­tu­jú­ca svo­jim pou­ží­va­te­ľom bez­plat­ný on-li­ne book­mar­king (zá­lož­ko­va­nie) ob­ráz­kov a fo­tog­ra­fií, dopl­nil svo­je služ­by o no­vú fun­kciu, a to vi­zuál­ne vy­hľa­dá­va­nie. Tá­to fun­kcia umož­ní pou­ží­va­te­ľom vy­be­rať kon­krét­ne po­lož­ky na fo­tog­ra­fiách a nás­led­ne vy­hľa­dať ďal­šie, im vi­zuál­ne naj­po­dob­nej­šie.

Tú­to fun­kciu by moh­li oce­niť naj­mä pou­ží­va­te­lia hľa­da­jú­ci na strán­kach Pin­te­res­tu in­špi­rá­ciu. Po tom, čo po­mo­cou rám­če­ka vy­be­rú z fo­tog­ra­fie to, čo ich za­uja­lo, im služ­ba auto­ma­tic­ky po­núk­ne vi­zuál­ne po­dob­né pro­duk­ty s mož­nos­ťou ich ná­ku­pu. Ne­za­ned­ba­teľ­ná vý­ho­da tej­to fun­kcie je ús­po­ra ča­su v po­rov­na­ní s kla­sic­kým vy­hľa­dá­va­ním. „Exis­tu­jú de­siat­ky za­ují­ma­vých po­lo­žiek v rám­ci jed­né­ho PIN ob­ráz­ka, chce­me dať Pin­te­res­tu nás­troj, kto­rý umož­ní, aby sa pou­ží­va­te­lia o da­nej po­lož­ke doz­ve­de­li ove­ľa viac," vy­svet­ľu­je An­drew Zhai.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter