Facebook upozorňuje na sledovanie účtu zo strany štátu

Fa­ce­book naj­nov­šie za­čal upo­zor­ňo­vať svo­jich pou­ží­va­te­ľov na prí­pa­dy, keď bo­lo od­ha­le­né špe­ho­va­nie zo stra­ny štá­tov, vlád­nych agen­túr a hac­ke­rov pra­cu­jú­cich v ich služ­bách. Po­doz­ri­vé sig­ná­ly za­ča­li pri­chá­dzať cez pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie po­čí­ta­čov, ale aj tab­le­tov a mo­bil­ných te­le­fó­nov.

Ak bez­peč­nos­tní ana­ly­ti­ci za­zna­me­na­jú na fa­ce­boo­ko­vom úč­te ak­ti­vi­tu za­pa­da­jú­cu do vzo­ro­vých schém, upo­ve­do­mia o tom pou­ží­va­te­ľov a vy­zvú ich na os­tra­ži­tosť. Sché­my vy­chá­dza­jú z po­zo­ro­va­ní, kto­ré so­ciál­na sieť us­ku­toč­ni­la na kon­krét­nych tr­hoch, a sú ši­té na mie­ru špio­náž­nych nás­tro­jov. Na ta­ké­to špe­ho­va­nie Fa­ce­book upo­zor­ňu­je len vte­dy, keď je o tom sto­per­cen­tne pres­ved­če­ný.

To, ako sa Fa­ce­boo­ku po­da­rí od­lí­šiť úto­ky hac­ke­rov a škod­li­vé­ho kó­du od špe­ho­va­nia vlád­nych agen­túr a cen­zo­rov, za­tiaľ zná­me nie je. Dis­iden­ti, kri­ti­ci, zá­uj­mo­vé oso­by, ako aj ma­naž­ment veľ­kých fi­riem by však ma­li zvý­šiť svo­ju oboz­ret­nosť a ma­li by sa ria­diť od­po­rú­ča­nia­mi so­ciál­nej sie­te.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter