Satelitný internet tooway má novú akciovú ponuku

Širo­ko­pás­mo­vé inter­ne­to­vé pri­po­je­nie cez sa­te­lit tooway sa stá­va pre zá­kaz­ní­kov prís­tup­nej­šie. Od no­vem­bra uvá­dza tooway no­vý prin­cíp „mem­ber gets mem­ber", v rám­ci kto­ré­ho bu­dú mať exis­tu­jú­ci aj no­vo-zís­ka­ní zá­kaz­ní­ci mož­nosť vy­uží­vať je­den me­siac služ­bu tooway bez­plat­ne.

No­ví zá­kaz­ní­ci ma­jú mož­nosť vy­užiť bo­nus vo for­me zľa­vy na služ­bu po­čas pr­vých troch me­sia­cov jej vy­uží­va­nia. Ten­to be­ne­fit pla­tí pri vý­be­re prog­ra­mov tooway Li­te 8, tooway Li­te 16 a tooway 25.

Ak­tuál­na po­nu­ka ba­lí­kov sa­te­lit­né­ho inter­ne­tu tooway:

ba­lík služ­by tooway™

Li­te 8

Li­te 16

25

In­fi­ni­te

ob­jem voľ­ných dát

8 GB

16 GB

25 GB

bez ob­me­dzenia

rých­losť sťa­ho­va­nia

10 Mbit/s

10 Mbit/s

22 Mbit/s

22 Mbit/s

rých­losť od­osie­la­nia

2 Mbit/s

2 Mbit/s

6 Mbit/s

6 Mbit/s

neob­me­dze­né sťa­ho­va­nie v no­ci

nie

áno

áno

-

pre­ná­jom za­ria­de­nia

bez­plat­ne pri via­za­nos­ti na 2 ro­ky

ak­ti­vač­ný pop­la­tok

49 €

me­sač­ný pop­la­tok

19,9 €

29,9 €

39,9 €

79,9 €

ak­cio­vá ce­na za pr­vé tri me­sia­ce

14,9 €

19,9 €

29,9 €

-

Od no­vem­bra tooway zá­ro­veň pri­ne­sie všet­kým zá­kaz­ní­kom, exis­tu­jú­cim aj no­vým, kto­rí sú so služ­bou spo­koj­ní, mož­nosť zís­kať ďal­ší be­ne­fit, ak sa roz­hod­nú služ­bu od­po­ru­čiť svo­jim zná­mym. Zá­kaz­ní­ci, kto­rí od­po­ru­čia prog­ram tooway, ako aj no­ví zá­kaz­ní­ci služ­by, zís­ka­va­jú no­vý be­ne­fit - bez­plat­né vy­uží­va­nie služ­by po­čas jed­né­ho me­sia­ca.

S cie­ľom uro­biť služ­bu sa­te­lit­né­ho inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia tooway eš­te dos­tup­nej­šiu roz­ši­ru­je pos­ky­to­va­teľ služ­by svo­je par­tner­stvo s jed­ným z naj­väč­ších pre­daj­cov elek­tro­ni­ky na Slo­ven­sku - sie­ťou pre­daj­ní NAY Elek­tro­dom. Od­te­raz si mô­žu po­ten­ciál­ni zá­kaz­ní­ci za­kú­piť služ­bu tooway pria­mo vo všet­kých 32 pre­daj­niach NAY Elek­tro­dom.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter