Twitter spúšťa živé spravodajstvo Moments

Twit­ter v pos­led­nom ča­se za­zna­me­nal pre­pad cien ak­cií, a tak sa sna­ží roz­ší­riť svo­ju pou­ží­va­teľ­skú zá­klad­ňu. Po­môcť mu v tom má aj no­vá služ­ba Mo­ments, kto­rá má pril­ákať aj príl­eži­tos­tných pou­ží­va­te­ľov.

Ide o ži­vé spra­vo­daj­stvo, na prís­tup k ne­mu nie je pot­reb­ný pou­ží­va­teľ­ský účet, sta­čí strán­ku ot­vo­riť v pre­hlia­da­či. Služ­ba bu­de po­nú­kať spra­vo­daj­stvo pok­rý­va­jú­ce v reál­nom ča­se všet­ky dô­le­ži­té spo­lo­čen­ské uda­los­ti. Ob­sah za­tiaľ tvo­ria pra­cov­ní­ci Twit­te­ra, ale roz­bie­ha sa spo­lup­rá­ca s de­siat­ka­mi par­tne­rov. Pa­tria me­dzi nich Bleacher Re­port, Buz­zFeed, En­ter­tain­ment Week­ly, Fox News, Get­ty Ima­ges, Mas­hab­le, Ma­jor Lea­gue Ba­se­ball, NA­SA, The New York Ti­mes, Vo­gue a Was­hin­gton Post.

Do­mov­ská ob­ra­zov­ka služ­by má ná­zov To­day a ob­sa­hu­je pes­trú zmes do­má­cich aj za­hra­nič­ných správ z ob­las­ti po­li­ti­ky, ob­cho­du, ale aj je­den či dva zvláš­tne prí­be­hy. Od­tiaľ sa mož­no prep­núť k ďal­ším uda­los­tiam v štý­le no­vín: spra­vo­daj­stvo, šport, zá­ba­va a pod. Prís­pev­ky vy­uží­va­jú je­di­neč­ný ob­sah z Twit­te­ra, kom­bi­nu­jú čis­to texto­vé twee­ty z pre­bie­ha­jú­cej uda­los­ti, fo­tog­ra­fie, vi­deá buď z Vi­nes, ale­bo pria­mo up­loa­do­va­né na Twit­ter. Pri­tom sprá­vy a prís­pev­ky na­ži­vo pri­bú­da­jú v mo­men­te, keď sa čo­koľ­vek sta­ne.

Za­tiaľ je služ­ba k dis­po­zí­cii v USA, ale pos­tup­ne sa má roz­ší­riť aj do ďal­ších kra­jín sve­ta.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter