Konkurencia pre Netflix? Amazon chce vytvoriť službu na on-line TV vysielanie

Naj­väč­ší sve­to­vý on-li­ne pre­daj­ca Ama­zon uva­žu­je o vy­tvo­re­ní služ­by na ži­vé on-li­ne te­le­víz­ne vy­sie­la­nie. Ro­ko­va­nie, kto­ré o tom ve­die s vý­znam­ným me­diál­ny­mi spo­loč­nos­ťa­mi vrá­ta­ne CBS Corp a NBC Uni­ver­sal, sú pod­ľa dob­re in­for­mo­va­ných zdro­jov za­tiaľ len v za­čiat­koch.

Ta­ký­to krok by upev­nil po­zí­ciu Ama­zo­nu v ob­las­ti on-li­ne vi­dea a pos­ta­vil by ho do ro­ly pria­me­ho kon­ku­ren­ta pos­ky­to­va­te­ľov pla­te­nej te­le­ví­zie, ako je Com­cast a AT&T Inc. V sú­čas­nos­ti Ama­zon už po­nú­ka služ­bu na strea­mo­va­nie vi­dea na po­žia­da­nie, kto­rá je po­dob­ná Net­flixu.

V jú­li pod­pí­sal zmlu­vu s bý­va­lým tvor­com re­lá­cie Top Gear Je­re­mym Clar­kso­nom o tvor­be no­vej mo­to­ris­tic­kej šou pre svo­ju pred­pla­te­nú služ­bu Ama­zon Pri­me, kto­rá po­nú­ka fil­my a te­le­víz­ne re­lá­cie z veľ­kých hollywood­skych štú­dií, no fi­nan­cu­je aj vlas­tné te­le­víz­ne prog­ra­my a fil­my.

Mi­nu­lý me­siac spo­loč­nosť ozná­mi­la, že za­ča­la tvor­bu šies­tich pi­lot­ných TV šou pre svo­ju služ­bu na strea­mo­va­nie vi­dea v Spo­je­ných štá­toch, Veľ­kej Bri­tá­nii, Ne­mec­ku a Ra­kús­ku, kto­ré chce uviesť už po­čas toh­to­roč­nej je­se­ne.

Ho­vor­co­via Ama­zo­nu a CBS od­miet­li zá­le­ži­tosť ko­men­to­vať.

Zdroj: reu­ters.com
bloom­berg.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter