Google navrhol nový formát AMP. Zrýchli načítanie stránok v mobile

Dneš­né smar­tfó­ny sú po­mer­ne rých­le, no na­čí­ta­nie webo­vé­ho ob­sa­hu im tr­vá dosť dl­ho. Zlep­šiť by to mal no­vo za­lo­že­ný open sour­ce pro­jekt Ac­ce­le­ra­ted Mo­bi­le Pa­ges (AMP), za kto­rým sto­jí Goog­le.

Sys­tém AMP je za­tiaľ vo fá­ze Tech­ni­cal Pre­view a Goog­le na ňom spo­lup­ra­cu­je s mno­hý­mi vy­da­va­teľ­mi (The Guar­dian, BBC, The Was­hin­gton Post, Buz­zFeed, Vox Me­diaa pod.). K dis­po­zí­cii je je­ho náh­ľad na tej­to strán­ke. Kó­dy ak­tuál­nej ver­zie sú dos­tup­né na Git­Hu­be.

Video:


S po­dob­nou my­šlien­kou pri­šiel už aj Fa­ce­book, kto­rý v má­ji pred­sta­vil In­stant Ar­tic­les. Umož­nil vy­da­va­te­ľom na­sa­diť ich ob­sah pria­mo na Fa­ce­book. Ten sa po­tom vďa­ka pred­na­čí­ta­niu (pre­loa­din­gu) zob­ra­zí pod­stat­ne rých­lej­šie, k dis­po­zí­cii je aj množ­stvo inter­ak­tív­nych fun­kcií a mož­nosť pri­dá­vať do člán­kov vlas­tnú rek­la­mu. Po­dob­ný prís­tup zvo­lil aj App­le, keď na jú­no­vom WWDC pred­sta­vil App­le služ­bu News. Obe služ­by sú však ob­me­dze­né na jed­nu plat­for­mu.

Na roz­diel od nich no­vý for­mát Goog­lu má pra­co­vať na via­ce­rých plat­for­mách a ne­bu­de pria­mo ge­ne­ro­vať príj­my. Goog­le zve­rej­nil na Git­Hu­be open sour­ce nás­tro­je, kto­ré si spo­loč­nos­ti mô­žu pris­pô­so­biť. AMP pri­ne­sie ose­ka­nú strán­ku vy­uží­va­jú­cu len HTML a CSS, web­mas­ter te­da mô­že ov­plyv­niť ob­sah aj for­mu. Ja­vaS­cript sa pou­ží­va len v kľú­čo­vých čas­tiach AMP, pos­ky­to­va­teľ ob­sa­hu ho ne­mô­že vkla­dať do strá­nok. Pri­tom prá­ve Ja­vaS­cript dnes br­zdí na­čí­ta­va­nie strá­nok. V AMP však mož­no ge­ne­ro­vať len jed­not­li­vé do­ku­men­ty (strán­ky), nie ce­lý web. Do strá­nok mož­no vkla­dať ob­ráz­ky či vi­deá, ale nie rek­la­mu.

Pod­ľa inter­ných tes­tov za pou­ži­tia Nexusu 5 sa na 3G pri­po­je­ní vďa­ka AMP urý­chli­lo na­čí­ta­nie o 15 až 85 %. Pro­jekt však má pred se­bou eš­te dl­hý vý­voj.

Zdroj: the­ver­ge.com
goog­leb­log.blog­spot.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter