Facebook spúšťa skúšobne niekoľko emotívnych variantov tlačidla Like

like_facebook.jpg So­ciál­na sieť Fa­ce­book dnes ozná­mi­la, že spúš­ťa pi­lot­ný test "reak­cií", kto­ré umož­nia pou­ží­va­te­ľom vy­jad­riť ce­lý rad emó­cií ako je nap­rík­lad lás­ka, šťas­tie, hnev či smú­tok.
Vo vi­deu (http://on.fb.me/1LBnXIG), kto­ré na Fa­ce­boo­ku spre­vá­dza vy­jad­re­nie hlav­né­ho pro­duk­to­vé­ho ma­na­žé­ra spo­loč­nos­ti Chri­sa Coxa, pri­po­mí­na­jú gom­bí­ky "reak­cií" ani­mo­va­né emo­ti­ko­ny a vy­sko­čia, keď dr­ží­te tla­čid­lo "li­ke" (pá­či sa mi) dlh­šie stla­če­né.

Spo­loč­nosť uvied­la, že reak­cie spus­tí v pia­tok skú­šob­ne v Írsku a Špa­nielsku na plat­for­mách iOS, An­droid a stol­ných po­čí­ta­čoch.

Spät­nú väz­bu z pi­lot­né­ho tes­tu vy­uži­je na zlep­še­nie reak­cií. Spo­loč­nosť dú­fa, že "to čos­ko­ro roz­ba­lí pre všet­kých", na­pí­sal Cox na Fa­ce­boo­ku.

Mno­hí pou­ží­va­te­lia Fa­ce­boo­ku už ce­lé ro­ky pro­sia spo­loč­nosť, aby pri­da­la tla­čid­lo "ne­pá­či sa mi". Ar­gu­men­tu­jú, že v reak­cii nap­rík­lad na tra­gic­ké uda­los­ti je pou­ži­tie tla­čid­la "li­ke" nev­hod­né.

"Ako mô­že­te vi­dieť, nie je to tla­čid­lo 'ne­pá­či sa mi', ho­ci dú­fa­me, že rie­ši my­šlien­ku tej­to žia­dos­ti ove­ľa šir­šie," do­dal Cox.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter