Facebook spúšťa službu Signal. Pomôže sledovať najhorúcejšie témy

No­vá služ­ba Sig­nal, pos­ta­ve­ná na tech­no­ló­giách slu­žieb Sto­ry­ful, Me­dia So­lu­tions a CrowdTang­le, vy­uží­va API na to, aby zob­ra­zi­la svo­jim pou­ží­va­te­ľom naj­ak­tuál­nej­šie prís­pev­ky na Fa­ce­boo­ku či In­stag­ra­me. Vy­uži­tie náj­de pre­dov­šet­kým u no­vi­ná­rov.

Služ­ba Sig­nal fun­gu­je na jed­no­du­chom prís­tu­pe. Mé­diá pre­da­jú Fa­ce­boo­ku svo­je prís­pev­ky, kto­rý ich nás­led­ne up­ra­ví a pub­li­ku­je vo svo­jej ap­li­ká­cii, ur­če­nej na čí­ta­nie v mo­bi­loch. Vý­me­nou za to zís­ka­jú vý­no­sy z rek­la­my, úda­je o čí­ta­nos­ti a inter­ak­tív­ny di­zajn, kto­rý sa bu­de pou­ží­va­te­ľom služ­by na­čí­ta­vať om­no­ho rých­lej­šie ako pri bež­nom prek­li­ká­va­ní na vlas­tnú webo­vú strán­ku.

Ide už o dru­hú toh­to­roč­nú služ­bu, kto­rá vy­chá­dza v ús­tre­ty no­vi­ná­rom. Po for­má­te In­stant Ar­tic­les mô­žu re­dak­cie za­po­jiť ten­to­raz služ­bu Sig­nal do svoj­ho re­dak­čné­ho sys­té­mu. An­dy Mit­chell, kto­rý má v rám­ci Fa­ce­boo­ku na sta­ros­ti vzťa­hy s mé­dia­mi, tvr­dí: „No­vi­ná­ri sa za­ují­ma­jú o to, aké té­my na so­ciál­nych sie­ťach naj­viac re­zo­nu­jú. Te­raz mô­žu rých­lo rea­go­vať a hneď na svo­jich strán­kach prip­ra­viť ob­sah, kto­rý bu­dú ľu­dia hľa­dať."


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter