Súťaž o zariadenie 2v1 v hodnote 550 EUR!

Za­poj­te sa do sú­ťa­že o hod­not­né za­ria­de­nie 2v1! Od­po­vedz­te na otáz­ky v an­ke­to­vom for­mu­lá­ri a vy­hraj­te 12,5" Tab­let PC ASUS Tran­sfor­mer Book T300FA.

Tie­to za­ria­de­nia štar­tu­jú bles­ko­vou rých­los­ťou, ma­jú men­šiu hmot­nosť než bež­né no­te­boo­ky, ale vý­ko­no­vo sú s ni­mi úpl­ne po­rov­na­teľ­né. Vy­uži­je­te ich, ak chce­te pra­co­vať ako na no­te­boo­ku, hrať hry ako na tab­le­te, ov­lá­dať sys­tém my­šou, touch­pa­dom či do­ty­ko­vou ob­ra­zov­kou ale­bo nap­rík­lad sle­do­vať fil­my. Za­ria­de­nia 2 v 1 sú vý­bor­né na ces­ty, kde oce­ní­te do­ty­ko­vú ob­ra­zov­ku, vý­drž a ľah­kú pre­nos­nosť. Ta­kis­to sa op­la­tia ako do­má­ce mul­ti­me­diál­ne cen­trum.

Pa­ra­met­re ASUS Tran­sfor­mer Book T300FA: In­tel Co­re M 5Y10 Broadwell, do­ty­ko­vý 12,5" LED 1366 × 768 lesk­lý WV, 4 GB RAM, In­tel HD Grap­hics 5300, SSD 64 GB, Wi-Fi, blue­tooth 4.0, HD webo­vá ka­me­ra, čí­tač­ka ka­riet, mic­ro HDMI, USB 3.0, do­ko­va­cia zá­klad­ňa s klá­ves­ni­cou.

Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter