PR článok: Cena ITAPA 2015 - motivácia pre pokrok bez hraníc!

ITA­PA už po štr­nás­tyk­rát vy­hla­su­je sú­ťaž o Ce­nu ITA­PA v ob­las­ti di­gi­ta­li­zá­cie ve­rej­nej sprá­vy. Na prih­lá­se­nie pro­jek­tov do sú­ťa­že os­tá­va už len ne­ce­lý me­siac. Uzá­vier­ka prih­lá­šok je 2. ok­tób­ra 2015.

Uni­kát­na mo­bil­ná ap­li­ká­cia No­vo­na­ro­de­nec za­chra­ňu­je ži­vo­ty viac ako 150 bez­bran­ným de­ťom roč­ne. Vy­ba­vo­vač­ky na úra­doch uľah­ču­je pro­jekt In­teg­ro­va­ných ob­služ­ných miest na viac ako 300 poš­tách po ce­lom Slo­ven­sku. Vďa­ka no­vin­kám Fi­nan­čnej sprá­vy po­dá­me da­ňo­vé priz­na­nie úpl­ne jed­no­du­cho - on­li­ne, so sa­mos­prá­vou ko­mu­ni­ku­je­me po­mo­cou „Ci­ty Mo­ni­to­ru" a na fi­nan­čné zdra­vie miest, ob­cí a VÚC si mô­že­me pos­vie­tiť na špe­cia­li­zo­va­nom por­tá­li o ich hos­po­dá­re­ní. To­to je len ma­lá ukáž­ka z pro­jek­tov, kto­ré sa v up­ly­nu­lom ro­ku „po­bi­li" o Ce­nu ITA­PA.

V ča­se uzat­vá­ra­nia prog­ra­mo­vé­ho ob­do­bia čer­pa­nia štruk­tu­rál­nych fon­dov sa vďa­ka mno­ho­roč­né­mu úsi­liu pro­jek­to­vých ma­na­žé­rov, ana­ly­ti­kov a ce­lej IT ko­mu­ni­ty, pred­sta­vu­je ve­rej­nos­ti množ­stvo no­vých di­gi­tál­nych slu­žieb. Všet­ky in­šti­tú­cie ve­rej­nej sprá­vy, aka­de­mic­ké­ho sek­to­ra, ale aj do­dá­va­te­lia in­for­mač­ných a ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií, kto­rí v up­ly­nu­lom ro­ku ús­peš­ne zreali­zo­va­li a im­ple­men­to­va­li ta­ké­to pro­jek­ty na po­li di­gi­ta­li­zá­cie ve­rej­nej sprá­vy, sa mô­žu za­po­jiť do sú­ťa­že o pres­tíž­nu Ce­nu ITA­PA 2015.

itapa.jpg

Ok­rem cien v dvoch hlav­ných ka­te­gó­riách: No­vé služ­by a Zlep­šo­va­nie pro­ce­sov, ITA­PA v spo­lup­rá­ci s RTVS ude­lí aj špe­ciál­nu Ce­nu Rá­dia Slo­ven­sko. Tú zís­ka pro­jekt, kto­rý pos­lu­chá­či Rá­dia Slo­ven­sko ozna­čia za naj­viac ori­gi­nál­ny a čo naj­viac uľah­ču­jú­ci prís­tup ob­ča­na k ve­rej­ným služ­bám.

Nez­meš­kaj­te mož­nosť zvi­di­teľ­niť svoj pro­jekt. Daj­te nám o ňom ve­dieť! Prih­la­so­va­nie do sú­ťa­že kon­čí ok­tób­ra 2015. Ce­na ITA­PA je oce­ne­ním pro­jek­tov mo­der­nej ve­rej­nej sprá­vy a di­gi­ta­li­zá­cie spo­loč­nos­ti, kto­ré po­má­ha­jú pre­dov­šet­kým uľah­čiť ži­vot ob­ča­nov na Slo­ven­sku, a tiež oce­ne­ním pre tých, kto­rí sa na tých­to ino­va­tív­nych pro­jek­toch ak­tív­ne po­die­ľa­jú.

Dr­ži­te­ľov Ce­ny ITA­PA 2015 spoz­ná­me no­vem­bra 2015 po­čas sláv­nos­tné­ho Ga­la­ve­če­ra ITA­PA.

Sú­ťaž vy­hla­su­je ITA­PA už tra­dič­ne v spo­lup­rá­ci s Fa­kul­tou in­for­ma­ti­ky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­ty v Bra­tis­la­ve.

ITA­PA (In­for­mač­né tech­no­ló­gie a ve­rej­ná sprá­va) je naj­väč­ším po­du­ja­tím na Slo­ven­sku, kto­ré za­stre­šu­je ob­lasť eGo­ver­nmen­tu a di­gi­ta­li­zá­cie spo­loč­nos­ti. Od ro­ku 2002 po­nú­ka pries­tor na pre­zen­tá­ciu rôz­nych ná­zo­rov a spá­ja ľu­dí z ve­rej­né­ho a pri­vát­ne­ho sek­to­ra s cie­ľom viesť konštruk­tív­ny di­alóg ús­tia­ci do kon­krét­nej­ších rie­še­ní. Štr­nás­ty roč­ník kon­gre­su ITA­PA sa us­ku­toč­ní v dňoch 3 - 4. no­vem­bra 2015 v Bra­tis­la­ve s pod­ti­tu­lom "No Bor­ders" (Pok­rok bez hra­níc).

Viac in­for­má­cií o Ce­ne ITA­PA 2015 a Ce­ne Rá­dia Slo­ven­sko, ako aj sa­mot­ný prih­la­so­va­cí for­mu­lár do sú­ťa­že, náj­de­te na inter­ne­to­vej strán­ke www.ita­pa.sk.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter