Update pre Google Chrome ušetrí takmer polovicu pamäte

Po­pu­la­ri­ta pre­hlia­da­ča Goog­le Chro­me sí­ce ras­tie, dl­ho­do­bo je však ta­kis­to ter­čom kri­ti­kov pre to, koľ­ko ope­rač­nej pa­mä­te spot­re­bú­va. Je­ho ak­tuál­na ver­zia, vy­da­ná mi­nu­lý týž­deň s po­ra­do­vým čís­lom 45, s ňou však pred­sa len za­ob­chá­dza as­poň troš­ku cit­li­vej­šie.

Zme­nu si naj­skôr všim­nú hlav­ne tí, kto­rí pri pre­ze­ra­ní s ob­ľu­bou ot­vá­ra­jú no­vé a no­vé zá­lož­ky bez to­ho, aby za­tvá­ra­li tie sta­ré. Chro­me 45 pri ich sprá­ve pos­tu­pu­je inak, než je­ho pred­chod­ca, keď pri reš­tar­te pre­hlia­da­ča nah­rá­va ob­sah pos­tup­ne od tých, kto­ré sme pre­ze­ra­li na­pos­le­dy, až po tie, na kto­ré sme sa už ne­ja­ký čas ne­poz­re­li.

Teo­re­tic­ky by tak zá­lož­ky, kto­ré nás za­ují­ma­jú naj­viac, ma­li byť prip­ra­ve­né ako pr­vé. A po dru­hé, ak va­ša pa­mäť pres­ta­ne stí­hať, Chro­me pres­ta­ne zá­lož­ky ot­vo­re­né na po­za­dí ob­no­vo­vať. Ak niek­to­rú z nich bu­de­te chcieť zob­ra­ziť, sa­moz­rej­me, na­čí­ta ju, inak ju však ne­chá v sta­ve ne­čin­nos­ti.

Ne­čin­né zá­lož­ky by ma­li šet­riť pa­mäť aj prie­bež­ný­mi sken­mi ob­sa­hu pod­po­ro­va­né­ho Ja­vaS­crip­tom a je­ho in­te­li­gen­tným po­zas­ta­vo­va­ním, res­pek­tí­ve lep­šou sprá­vou je­ho jed­not­li­vých zlo­žiek, kto­rú umož­ňu­je naj­nov­ší Ja­vaS­cript en­gi­ne Chro­mu s ozna­če­ním V8. Ten tak spo­ľah­li­vej­šie roz­poz­ná, ak je strán­ka ne­čin­ná, a zá­ro­veň ag­re­sív­nej­šie zoz­bie­ra ne­vyu­ži­tú pa­mäť, kto­rú vrá­ti k dis­po­zí­cii ope­rač­né­mu sys­té­mu.

Pa­mäť spot­re­bú­va­ná zá­lož­ka­mi na po­za­dí by sa tak even­tuál­ne ma­la s pri­bú­da­jú­cim ča­som dos­tať na mož­né ab­so­lút­ne mi­ni­mum. Goog­le na de­monštrá­ciu vy­dal vi­deo, v kto­rom po­rov­ná­va ús­por­nosť Chro­mu 45 s pred­chod­com Chro­mom 43 a v kto­rom vi­dieť, že sa spot­re­ba pa­mä­te pre­hlia­da­ča Chro­me 45 po nie­koľ­kých mi­nú­tach dos­ta­ne sko­ro na po­lo­vi­cu v po­rov­na­ní so star­šou ver­ziou. A to už je vý­raz­ná ús­po­ra, zvlášť ak pat­rí­te k tým, kto­rí per­ma­nen­tne ne­chá­va­jú ot­vo­re­ný nap­rík­lad Gmail.

Zdroj: com­pu­terworld.cz


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter