Tri novinky, ktoré uľahčia život používateľom Google Docs

Goog­le vy­pus­til no­vú sa­du pr­vkov, kto­ré uľah­čia ži­vot pou­ží­va­te­ľom nás­tro­jov z por­tfó­lia Goog­le for Work. Tu sú tie naj­zau­jí­ma­vej­šie z nich.

Fun­kcia pre­vod hla­su na text pod­po­ru­je cez šty­rid­sať ja­zy­kov a je mož­né ju ak­ti­vo­vať cez nás­tro­jo­vé me­nu. Je však spus­ti­teľ­ná iba v pre­hlia­da­čoch Chro­me s tým, že o jej pod­po­re v iných pre­hlia­da­čoch sa Goog­le za­tiaľ nez­mie­nil.

Ďal­šia no­vá fun­kcia v Goog­le Docs má ná­zov Re­search. Uží­va­te­ľo­vi umož­ňu­je "goog­liť" bez to­ho, aby opus­til roz­pra­co­va­ný do­ku­ment a nás­led­ne do ne­ho ľah­ko vkla­dať ci­tá­cie, fak­ty, ob­ráz­ky ale­bo iné od­ka­zy.

Tre­ťou zá­sad­nou no­vin­kou v Goog­le Docs je mož­nosť "see new chan­ges" či­že "ukáž no­vé zme­ny", kto­rá uká­že zme­ny, kto­ré v do­ku­men­te jed­not­li­ví uží­va­te­lia vy­ko­na­li. Pri­po­mí­na tak fun­kciu, kto­rú is­te dob­re poz­na­jú pou­ží­va­te­lia Wor­du.

Zdroj: com­pu­terworld.cz


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter