Na písaní a upravovaní článkov vo Wikipédii sa dá aj zarobiť

Wiki­pé­dia je roz­siah­ly, rých­ly a ľah­ko prís­tup­ný zdroj in­for­má­cií prak­tic­ky z ľu­bo­voľ­nej ob­las­ti. Člán­ky vzni­ka­jú vďa­ka prá­ci dob­ro­voľ­ní­kov. Re­dak­to­ri za svo­ju čin­nosť ne­dos­tá­va­jú pe­nia­ze. Na­vy­še by sa ma­li pri for­mu­lo­va­ní člán­kov dr­žať pra­vid­la nes­tran­né­ho uh­la poh­ľa­du (Neut­ral Point of View).

An­glic­ká Wiki­pé­dia ob­sa­hu­je tak­mer 5 mi­lió­nov člán­kov a ďal­šie de­siat­ky mi­lió­nov sú v iných ja­zy­ko­vých ver­ziách. Ich ob­sah by mal byť pod­ľa všet­ké­ho neut­rál­ny a dô­ve­ry­hod­ný. Spo­loč­nos­ti, pro­duk­ty a ľu­dia sa tak vlas­tne ka­ta­lo­gi­zu­jú na webe. No v pos­led­nom ob­do­bí sa oko­lo Wiki­pé­die za­čí­na vy­ví­jať no­vé „od­vet­vie biz­ni­su".

Ma­ga­zín The At­lan­tic ne­dáv­no pri­nie­sol člá­nok o tom, že vzni­ká ten­den­cia pla­tiť ne­zá­vis­lým re­dak­to­rom, PR fir­mám či rôz­nym „od­bor­ní­kom" za to, aby vy­ko­na­li úp­ra­vy v člán­koch. Nap­rík­lad ce­leb­ri­ty či po­li­ti­ci sú ochot­ní za­pla­tiť za to, aby z en­cyk­lo­pé­die zmiz­li zmien­ky o ich škan­dá­loch. Fir­my za­sa chcú, aby sa ich pro­duk­ty a služ­by ob­ja­vi­li vo Wiki­pé­dii v čo naj­lep­šom svet­le.

„Pla­te­ná edi­tá­cia na­rú­ša hod­no­ty," po­ve­da­la Kat­he­ri­ne Ma­he­ro­vá, CIO spo­loč­nos­ti Wiki­me­dia, kto­rá pre­vádz­ku­je Wiki­pé­dia), v roz­ho­vo­re pre den­ník Fi­nan­cial Ti­mes. „Wiki­pé­dia je spra­vo­va­ná ko­mu­ni­tou dob­ro­voľ­ní­kov. Ke­by to bo­lo pla­te­né, vznik­lo by nie­čo úpl­ne iné."

No už v ro­ku 2013 sa uká­za­lo, že exis­tu­jú ľu­dia, kto­rí sa sna­žia up­ra­vo­vať Wiki­pé­diu za pe­nia­ze. A koľ­ko za to mô­žu dos­tať? Su­my sa lí­šia. Nap­rík­lad na Elan­ce mô­že­te náj­sť po­žia­dav­ku na vy­tvo­re­nie člán­ku na Wiki­pé­dii za me­nej ako 500 do­lá­rov. Ne­zá­vis­lý re­dak­tor Mi­ke Wood, kto­rý už vy­ko­nal ve­ľa úp­rav he­siel vo Wiki­pé­dii, uvá­dza, že mu klien­ti pla­tia 400 až 1000 do­lá­rov za člá­nok. Množ­stvo je­ho zá­kaz­ní­kov tvo­ria veľ­ké fir­my, pra­co­val vraj aj pre jed­nu z pia­tich naj­väč­ších bánk na sve­te.

Sa­moz­rej­me, do Wiki­pé­die ne­mož­no na­pí­sať ho­ci­čo, ak je člá­nok zjav­ne za­uja­tý ale­bo chý­ba­jú ove­ri­teľ­né a spo­ľah­li­vé zdro­je, mô­že byť nah­lá­se­ný. No ta­kí­to pla­te­ní re­dak­to­ri sú schop­ní na­pí­sať člá­nok tak, aby bol na pros­pech klien­ta, ale na­priek to­mu vy­ze­ral vie­ro­hod­ne. Nao­zaj ši­kov­ná pla­te­ná edi­tá­cia má byť ne­zis­ti­teľ­ná.

Zdroj: ti­me.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter