Česká spoločnosť CDN77 ako prvá na svete nasadila HTTP/2. Má výrazne zrýchliť načítanie webu

Pro­to­kol HTTP/2 je vo sve­te za­tiaľ v tes­to­va­cej ver­zii. No čes­ká spo­loč­nosť CDN77 je pr­vý pos­ky­to­va­teľ CDN (Con­tent De­li­ve­ry Network), kto­rý ho spus­til do os­trej pre­vádz­ky. Na špe­ciál­nej tes­to­va­cej strán­ke http2de­mo.io si mô­že­te vy­skú­šať, ako sa je­ho rých­losť lí­ši od do­te­raj­šie­ho štan­dar­du HTTP 1.1, kto­rý je na sve­te už viac ako 15 ro­kov.

HTTP/2 je no­vá im­ple­men­tá­cia to­ho, ako si webo­vý server a klient po­sie­la­jú me­dzi se­bou po­žia­dav­ky HTTP. Op­ro­ti HTTP/1.1 umož­ňu­je pre­ná­šať sú­čas­ne ve­ľa po­žia­da­viek cez jed­no ot­vo­re­né spo­je­nie TCP. Me­dzi hlav­né prí­no­sy no­vé­ho pro­to­ko­lu pat­rí zvý­še­nie rých­los­ti pre­no­su dát a zní­že­nie la­ten­cie. Rých­losť na­čí­ta­nia zvy­šu­je aj kom­pre­sia hla­vi­čiek HTTP, pre­ná­ša­nie dát v bi­nár­nom for­má­te a ďal­šie fun­kcie.

Čes­ká spo­loč­nosť zís­ka­la nás­kok pred sve­to­vou kon­ku­ren­ciou. Ama­zon, Aka­mai a Ve­ri­zon oh­lá­si­li pl­nú pod­po­ru HTTP/2 naj­skôr na za­čia­tok bu­dú­ce­ho ro­ka.

Zdroj: lu­pa.cz


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter