Nový algoritmus od Google zbaví vaše fotky svetelných odrazov, ba aj pletiva

Vý­skum­ní­ci z Goog­le a MIT priš­li so spô­so­bom, ako vy­lep­šiť fo­tog­ra­fie za­chy­te­né smar­tfó­nom či tab­le­tom. Sve­tel­né od­ra­zy, za­prí­či­ne­né fo­te­ním cez sklo ale­bo daž­ďo­vé kvap­ky, sa sta­nú mi­nu­los­ťou. Zo sní­mok sa vy­tra­tí aj op­lo­te­nie a vám os­ta­ne čis­tý, ni­čím ne­ru­še­ný ob­raz.


odstranenie_odrazu1.jpg

odstranenie_odrazu2.jpg

Za tým­to „kúz­lom" sto­jí no­vý al­go­rit­mus, kto­rý Goog­le plá­nu­je pou­žiť vo svo­jich ap­li­ká­ciách na fo­te­nie. Všet­ko fun­gu­je na prin­cí­pe vy­tvá­ra­nia sní­mok s ma­lým po­su­nom ob­ra­zu, čím sa za­chytia aj de­tai­ly, kto­ré bo­li dov­te­dy za­kry­té. Z fo­tog­ra­fií sa tak zís­ka aká­si roz­die­lo­vá ma­pa ne­žia­du­cich ob­jek­tov, kto­rá sa nás­led­ne ap­li­ku­je na je­den ori­gi­nál­ny sní­mok.

odstranenie_plotu1.jpg

odstranenie_plotu2.jpg

odstranenie_plotu3.jpg

Sta­čí te­da po­čas fo­te­nia nie­koľ­kok­rát poh­núť mo­bi­lom a zos­ní­mať tak ob­jekt z via­ce­rých per­spek­tív. Keď­že al­go­rit­mus si­mu­lu­je niž­šiu hĺbku os­tros­ti, sof­tvér je schop­ný po­cho­piť hĺbku scé­ny a na zá­kla­de to­ho vy­pich­núť hlav­ný ob­jekt a zvy­šok pot­la­čiť ale­bo ro­zos­triť. Al­go­rit­mus je vhod­ný len pre sta­tic­ké scé­ny. Po­hyb­li­vé ob­jek­ty sof­tvér od­strá­ni.

Video:Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter