Nestojte viac v radoch! Google vám prezradí správny čas na návštevu podnikov či atrakcií

Te­ší­te sa do mú­zea, ob­ľú­be­nej reš­tau­rá­cie ale­bo na náv­šte­vu vy­chý­re­nej at­rak­cie, no za­kaž­dým vás pri poh­ľa­de na ra­dy pri vstu­pe nad­še­nie opus­tí? Má­te chuť vy­beh­núť na ná­ku­py, no obá­va­te sa da­vov, kto­ré sa na vás pohr­nú, len čo vkro­čí­te do ná­kup­né­ho cen­tra? Vďa­ka vy­no­ve­nej ap­li­ká­cii od Goog­le sa to­mu mô­že­te vy­hnúť.

Tech­no­ló­gia, vy­chá­dza­jú­ca z rov­na­kých dát, aké zbie­ra spo­loč­nosť Goog­le pre svo­je ma­po­vé pod­kla­dy kvô­li zis­te­niu dop­rav­ných si­tuá­cií na ces­tách, naj­nov­šie zhro­maž­ďu­je aj in­for­má­cie o náv­štev­nos­ti mi­lió­nov pre­vá­dzok po ce­lom sve­te. Z úda­jov o po­hy­be svo­jich uží­va­te­ľov zos­ta­vil Goog­le ta­buľ­ky a gra­fy. Všet­ko je v nich preh­ľad­ne spra­co­va­né za jed­not­li­vé dni v týž­dni s ho­di­no­vým prie­be­hom ob­sa­de­nos­ti.

V bu­dúc­nos­ti by sa moh­la tá­to tech­no­ló­gia up­lat­niť pri zís­ka­va­ní preh­ľa­du o at­rak­tív­nos­ti kul­túr­nych pa­mia­tok či prí­rod­ných at­rak­cií.

Zdroj: news.sky.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter