India: Vláda nechala zablokovať 857 pornografických webových stránok

In­dic­ká vlá­da na­ria­di­la ta­moj­ším pos­ky­to­va­te­ľom te­le­ko­mu­ni­kač­ných slu­žieb za­blo­ko­vať 857 inter­ne­to­vých strá­nok s por­nog­ra­fic­kým ob­sa­hom, čo pred­sta­vi­te­lia mi­nis­ter­stva ko­mu­ni­ká­cií a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií ozna­ču­jú za "do­čas­né" opat­re­nie sú­vi­sia­ce s roz­hod­nu­tím naj­vyš­šie­ho sú­du.

"Tá­to smer­ni­ca priš­la po tom, ako naj­vyš­ší súd mi­nu­lý me­siac vy­jad­ril zne­po­ko­je­nie nad ne­zab­lo­ko­va­ním webo­vých strá­nok ob­sa­hu­jú­cich det­skú por­nog­ra­fiu mi­nis­ter­stvom vnút­ra," ci­tu­je agen­tú­ra DPA pred­sta­vi­te­ľa, kto­rý si že­lal zos­tať v ano­ny­mi­te. "My­šlien­kou je ctiť si pos­tre­hy sú­du a chrá­niť kul­túr­ne zlo­že­nie spo­loč­nos­ti," dopl­nil s tým, že nej­de o ce­lop­loš­ný zá­kaz, ale iba "do­čas­né opat­re­nie, kým vlá­da zva­žu­je vy­tvo­re­nie re­gu­lač­né­ho rám­ca".

Šéfo­via in­dic­kých te­le­ko­mu­ni­kač­ných fi­riem sa pre mies­tne mé­diá vy­jad­ri­li, že za­blo­ko­va­nie všet­kých po­ža­do­va­ných strá­nok potr­vá nie­koľ­ko dní. Niek­to­rí pou­ží­va­te­lia pri­tom už vy­jad­ri­li nes­po­koj­nosť s "kon­zer­va­tív­nym" a "pru­dér­nym" pos­tu­pom hin­duis­tic­ko-na­cio­na­lis­tic­kej vlá­dy, kto­rý pod­ľa nich od­po­ru­je pos­to­ju naj­vyš­šie­ho sú­du k ochra­ne prá­va dos­pe­lých na prís­tup k inter­ne­tu.

In­dic­ký naj­vyš­ší súd v jú­li od­po­ve­dal na pod­net ob­sa­hu­jú­ci tvr­de­nie, že pá­chanie zlo­či­nov na že­nách a de­ťoch je ov­plyv­ne­né ší­re­ním por­nos­trá­nok, kto­rých v sú­čas­nos­ti exis­tu­je od­ha­dom asi 40 mi­lió­nov. In­dic­ké zá­ko­ny ne­do­vo­ľu­jú dis­tri­bú­ciu a pre­daj por­nog­ra­fic­ké­ho ma­te­riá­lu, sle­do­va­nie por­na je však le­gál­ne. Zná­my in­dic­ký fil­már Ram Go­pal Var­ma poz­na­me­nal, že vzhľa­dom na vy­so­kú ob­ľú­be­nosť inter­ne­to­vé­ho por­na u In­dov by aká­koľ­vek vlá­da, kto­rá by sa od­hod­la­la k je­ho zá­ka­zu, preh­ra­la v nas­le­du­jú­cich voľ­bách.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter