Samodeštrukčný e-mail. Dmail umožní nevhodne odoslaný e-mail na diaľku aj zašifrovať

Pred­ne­dáv­nom Goog­le uvie­dol pre Gmail no­vú fun­kciu Un­do Send, kto­rá umož­ní do 30 se­kúnd vziať späť už od­os­la­ný e-mail. No ak vám na zis­te­nie to­ho, že ste nap­rík­lad šé­fo­vi od­os­la­li nev­hod­ný ob­sah, 30 se­kúnd nes­ta­čí, vy­skú­šaj­te Dmail.

Ide o no­vý dopl­nok pre Chro­me, kto­rý pou­ží­va­te­ľom Gmai­lu dá­va mož­nosť ke­dy­koľ­vek po od­os­la­ní zru­šiť prís­tup k e-mai­lu. Mô­že­te do­kon­ca nas­ta­viť ča­so­vač na sa­mo­deš­truk­ciu e-mai­lu, kto­rý auto­ma­tic­ky znep­rís­tup­ní sprá­vu nap­rík­lad o ho­di­nu, deň či týž­deň.

dmail_self-destructing_email.png

A čo je naj­dô­le­ži­tej­šie, Dmail fun­gu­je aj v prí­pa­de, ak prí­jem­ca e-mai­lu ne­má ten­to dopl­nok nain­šta­lo­va­ný na svo­jom po­čí­ta­či. Služ­ba to­tiž v sku­toč­nos­ti neodstrá­ni sprá­vu zo schrán­ky prí­jem­cu, ale ju za­šif­ru­je a na po­žia­da­nie ju mô­že de­šif­ro­vať.

Pou­ží­va­te­lia, kto­rí ne­ma­jú nain­šta­lo­va­ný Dmail, dos­ta­nú do­ru­čen­ku o ta­kej­to sprá­ve s tla­čid­lom View Mes­sa­ge. Ak naň klik­nú, ot­vo­rí sa im e-mail na no­vej kar­te. Ak si dopl­nok nain­šta­lu­jú, zob­ra­zí sa im sprá­va v služ­be Gmail. A ak po­tom od­osie­la­teľ ruč­ne ale­bo auto­ma­tic­ky zru­ší prís­tup k sprá­ve, prí­jem­ca je o tom in­for­mo­va­ný hlá­se­ním: „Tá­to sprá­va bo­la zni­če­ná a už nie je k dis­po­zí­cii."

Keď pou­ží­va­teľ od­oš­le sprá­vu po­mo­cou tej­to služ­by, tá sa za­šif­ru­je na je­ho po­čí­ta­či 256-bi­to­vým al­go­rit­mom. Šif­ro­va­ná kó­pia sa od­oš­le na dá­to­vé úlo­žis­ko Dmai­lu. Prí­jem­ca dos­ta­ne iba aví­zo o sprá­ve ulo­že­nej na server­och Dmai­lu a kľúč na jej pre­čí­ta­nie. Keď­že kľúč a sprá­va pu­tu­jú sa­mos­tat­ne (iným ka­ná­lom), pre­vádz­ko­va­te­lia Dmai­lu ne­mô­žu pre­čí­tať e-mai­ly na svo­jich server­och. Mô­že to uro­biť len od­osie­la­teľ a prí­jem­ca.

Dmail mô­že to byť sí­ce uži­toč­ný, ale roz­hod­ne nej­de o od­strá­ne­nie od­os­la­né­ho e-mai­lu na di­aľ­ku. Tak­že je­ho pou­ží­va­nie vo fun­kcii bez­peč­nos­tné­ho opat­re­nia dá­va väč­ší zmy­sel než na náp­ra­vu re­pu­tá­cie po od­os­la­ní nev­hod­né­ho e-mai­lu. Veď ak zru­ší­te prís­tup k sprá­ve nie­koľ­ko mi­nút či ho­dín po jej od­os­la­ní, bu­de­te to mu­sieť prí­jem­co­vi ne­ja­ko vy­svet­liť (os­pra­vedl­ne­nie, že ste iba skú­ša­li no­vú služ­by, fun­gu­je iba na pr­výk­rát).

Za pro­jek­tom Dmai­lu sto­ja vý­vo­já­ri po­pu­lár­nej služ­by De­li­cious, kto­rí ma­jú v plá­ne roz­ší­riť fun­kčnosť a v prie­be­hu toh­to ro­ka pri­dať aj pod­po­ru pre iOS a An­droid.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter