Hornet ako náhrada za Tor. Výskumníci vyvíjajú lepšiu a rýchlejšiu anonymnú sieť

Tor, naj­väč­šia a naj­zná­mej­šia sieť s „ci­bu­ľo­vým rou­te­rom" na sve­te, po­nú­ka znač­nú mie­ru ano­ny­mi­ty na inter­ne­te, pre­to je ob­ľú­be­ný me­dzi no­vi­nár­mi, dis­iden­tmi, ale aj os­tat­ný­mi pou­ží­va­teľ­mi, kto­rí sa chcú vy­hnúť vlád­nej či fi­rem­nej cen­zú­re. Chý­ba mu však jed­na vec - rých­losť. Ak te­da chcú pou­ží­va­te­lia pre­ná­šať veľ­ké sú­bo­ry, mu­sia pou­žiť sie­te VPN (vir­tual pri­va­te network), kto­ré sú sí­ce ta­kis­to ano­nym­né, no ove­ľa me­nej chrá­ne­né, pre­to­že pos­ky­to­va­te­lia mô­žu vi­dieť, kto sú ich pou­ží­va­te­lia.

Sku­pi­na vý­skum­ní­kov z uni­ver­zi­ty Car­ne­gie Mellon, zo Švaj­čiarske­ho fe­de­rál­ne­ho tech­no­lo­gic­ké­ho in­šti­tú­tu (ETH) v Züri­chu a Uni­ver­si­ty Colle­ge v Lon­dý­ne ozná­mi­la, že sa jej po­da­ri­lo náj­sť rov­no­vá­hu me­dzi súk­ro­mím a vý­ko­nom. Uve­rej­ni­li to­tiž člá­nok, v kto­rom opí­sa­li ano­nym­nú sieť naz­va­nú HOR­NET ((High-speed Onion Routing at the NETwork layer), kto­rá by moh­la pred­sta­vo­vať bu­dú­cu ge­ne­rá­ciu To­ru.

Pod­ľa vý­skum­ní­kov HOR­NET umož­ňu­je ano­ny­mi­zo­va­nú inter­ne­to­vú pre­vádz­ku pri rých­los­tiach až do 93 gi­ga­bi­tov za se­kun­du. Keď­že no­vá sieť by moh­la vy­užiť sie­ťo­vý ma­naž­ment sme­ro­va­nia To­ru, mô­že byť šká­lo­va­ná na pod­po­ru veľ­ké­ho poč­tu pou­ží­va­te­ľov pri mi­ni­mál­nej ré­žii. Sys­tém mož­no v pod­sta­te roz­ši­ro­vať pod­ľa pot­re­by bez ob­me­dzenia.

Za­tiaľ čo dnes sa pre­vádz­ka opa­ko­va­ne šif­ru­je a de­šif­ru­je pri pre­cho­de kaž­dou dvo­ji­cou uz­lov, v bu­dúc­nos­ti by sa moh­lo všet­ko us­ku­toč­ňo­vať jed­no­duch­šie a tran­spa­ren­tnej­šie. Pri no­vom spô­so­be sa pod­ľa vý­skum­ní­kov vý­raz­ne zmen­šu­je množ­stvo pot­reb­nej kryp­tog­ra­fic­kej prá­ce pri kaž­dom pa­ke­te, ako aj množ­stvo in­for­má­cií o to­ku re­lá­cie, kto­ré má sieť spra­vo­vať.

hornet_block_diagram.jpg

HOR­NET po­dob­ne ako Tor nie je imún­ny pro­ti cie­le­ným úto­kom na ano­ny­mi­tu nap­rík­lad zo stra­ny vlád­nych agen­túr. Na­sa­dzu­je však vy­ššie lat­ku, kto­rú tre­ba pri ta­kých­to taj­ných úto­koch pre­ko­nať. Ce­lý kon­cept je za­tiaľ v po­čia­toč­nej fá­ze, ak sa ho po­da­rí fi­na­li­zo­vať, mo­hol by nah­ra­diť do­te­raj­šie ano­ny­mi­zač­né pro­jek­ty, nap­rík­lad aj zná­my Tor.

Zdroj: ar­stech­ni­ca.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter