Google pritvrdzuje hru. Nearline uloží 100 miliónov GB dát na pol roka zadarmo

Goog­le po nie­koľ­kých me­sia­coch be­ta­tes­to­va­nia ofi­ciál­ne spus­til no­vú lac­nú clou­do­vú služ­bu Nearli­ne.

Aby Goog­le pod­nie­til fir­my vy­uží­va­jú­ce kon­ku­ren­čné clou­do­vé služ­by na pre­chod na Cloud Sto­ra­ge Nearli­ne, po­nú­ka všet­kým no­vým pou­ží­va­te­ľom 100 pe­ta­baj­tov (100 mi­lió­nov GB) dát na šesť me­sia­cov úpl­ne za­dar­mo. Goog­le si štan­dar­dne úč­tu­je je­den cent za GB, te­da fir­my mô­žu pri vy­uži­tí cel­ko­vej ka­pa­ci­ty ušet­riť až je­den mi­lión do­lá­rov me­sač­ne.

Spo­lu s tým Goog­le na ob­me­dze­nú do­bu pou­ží­va­te­ľom sprís­tup­nil služ­bu on-de­mand I/O, kto­rá fir­mám umož­ňu­je v prí­pa­de pot­re­by sťa­ho­vať dá­ta z Nearli­ne rých­lej­šie než štan­dar­dnou rých­los­ťou 4 MB za se­kun­du. Fun­kcia je dos­tup­ná za­dar­mo po do­bu troch me­sia­cov od ofi­ciál­ne­ho spus­te­nia Nearli­ne.

Goog­le tiež sprís­tup­nil pou­ží­va­te­ľom kal­ku­lač­ku, po­mo­cou kto­rej mô­žu jed­no­du­cho zis­tiť, koľ­ko uše­tria, keď na služ­bu Goog­lu prej­dú z kon­ku­ren­čných Ama­zon Web Servic­es. Ak sa zá­kaz­ník roz­hod­ne vy­užiť Nearli­ne, mô­že na pre­chod vy­užiť služ­bu Goog­le Cloud Sto­ra­ge Tran­sfer Servic­e, pred­tým zná­mu ako On­li­ne Cloud Im­port.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter