Nové mapy Slovenska. Satelitné snímky nahradili kvalitnejšie letecké snímky

logo-mapy-cz_copy.png

Por­tál Ma­py.cz po­nú­ka no­vý poh­ľad na Slo­ven­sko. Do­te­raj­šie sa­te­lit­né sním­ky, kto­ré ne­bo­li dos­ta­toč­ne de­tail­né a na­vy­še bo­li poz­na­če­né at­mos­fé­ric­kým skres­le­ním, vy­me­nil server za le­tec­ké sním­ky, tak­zva­né or­to­fo­to.

Šty­ri lie­tad­lá spo­loč­nos­tí Euro­sen­se a Geo­dis Slo­va­kia na­lie­ta­li až 40-ti­síc km po­čas 160 le­to­vých ho­dín v roz­me­dzí ro­kov 2012 až 2014 a po­da­ri­lo sa im pok­ryť ce­lých 49-ti­síc km2 Slo­ven­ska. Tak­mer 80-ti­síc le­tec­kých sní­mok s ob­je­mom 17,5 TB bo­lo za­zna­me­na­ných z vý­šky 2 až 3,5 km. Mo­men­tál­ne sú ma­py dos­tup­né pre všet­kých zá­ujem­cov aj pros­tred­níc­tvom mo­bil­nej ap­li­ká­cie.

mapa_BA.jpg

Ok­rem iné­ho bo­li pri­da­né do or­to­fo­to­ma­py zhru­ba dva mi­lió­ny ad­res­ných bo­dov v 3460 slo­ven­ských mes­tách a de­di­nách, kto­ré tak uľah­čia vy­hľa­dá­va­nie kon­krét­nych adries. Na den­nú ak­tua­li­zá­ciu dát o no­vo pri­da­ných ad­res­ných bo­doch na Slo­ven­sku je dô­le­ži­té mať prís­tup do Re­gis­tra územ­nej iden­ti­fi­ká­cie, adries a neh­nu­teľ­nos­tí. Ten však za­tiaľ na Slo­ven­sku ot­vo­re­ný nie je.

Na ak­tua­li­zá­ciu dát o no­vo pri­da­né ad­res­né bo­dy na Slo­ven­sku je dô­le­ži­té mať prís­tup do re­gis­tra územ­nej iden­ti­fi­ká­cie, adries a neh­nu­teľ­nos­tí tak ako v Čes­kej re­pub­li­ke. Pre­to spo­loč­nosť Sez­nam.cz dú­fa, že i na Slo­ven­sku dôj­de k po­su­nu v pos­to­ji k ot­vo­re­ným dá­tam a aj tu vznik­ne ob­dob­ný re­gis­ter, kto­rý bu­de prís­tup­ný za­dar­mo a všet­kým. V Čes­kej re­pub­li­ke to­to fun­gu­je a len vďa­ka to­mu mô­že tím Ma­py.cz ak­tua­li­zo­vať ad­res­né bo­dy na den­nej bá­ze.

Zdroj: sez­nam.sez­nam­blog.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter