Google už stratil nervy a prispôsobil YouTube aj na vertikálne video

Niek­to­rí pou­ží­va­te­lia smar­tfó­nov na­tá­ča­jú vi­deá te­le­fó­nom oto­če­ným ver­ti­kál­ne. Mož­no mno­hí ani ne­ve­dia, že pri na­tá­ča­ní ne­mu­sí byť v rov­na­kej po­lo­he ako pri pí­sa­ní SMS. Pri­tom YouTu­be do ver­zie 10.25 ne­zob­ra­zo­val ta­ké­to vi­deá správ­ne - na oboch stra­nách bo­li čier­ne pá­sy a up­ros­tred ten­ký prú­žok s vi­deom. V ak­tuál­nej ver­zii 10.28 to však Goog­le zme­nil.

Do­te­raz sa ver­ti­kál­ne vi­deo zob­ra­zo­va­lo len na tre­ti­ne dis­ple­ja ako na po­čí­ta­či. Goog­le sa po­kú­sil už v ap­li­ká­cii Fo­toa­pa­rát, kto­rá je dos­tup­ná pre An­droid od ver­zie 4.4, za­brá­niť v nah­rá­va­ní vi­dea ver­ti­kál­ne. Ap­li­ká­cia to­tiž pri na­tá­ča­ní upo­zor­ní pou­ží­va­te­ľa, aby oto­čil te­le­fón ho­ri­zon­tál­ne.

Je­ho po­kus však zly­hal, pre­to­že nie kaž­dý pou­ží­va tú­to ap­li­ká­ciu a nie kaž­dý jej pou­ží­va­teľ ten­to po­kyn upos­lúch­ne. Po no­vom sa te­da pri prep­nu­tí do ce­loob­ra­zov­ko­vé­ho re­ži­mu ver­ti­kál­ne vi­deo správ­ne oto­čí a za­pl­ní ce­lý dis­plej te­le­fó­nu.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter