Programovanie by sa malo premenovať na „googlenie na Stackoverflow“. Naozaj?

Kde by ste hľa­da­li in­špi­rá­ciu či rie­še­nie úloh sú­vi­sia­cich s prog­ra­mo­va­ním? Ak va­ša od­po­veď zne­la, že na strán­ke Stac­ko­verflow, nej­de o nič ne­ča­ka­né. Prá­ve na ten­to web to­tiž sme­ru­je väč­ši­na kli­kov.

A prá­ve tá­to sku­toč­nosť vied­la k to­mu, že sa In­šti­tút pre elek­tro­tech­nic­ké a elek­tro­nic­ké in­ži­nier­stvo (IEEE) roz­ho­dol zme­niť po­jem prog­ra­mo­va­nie na „goog­le­nie Stac­ko­verflow". Ta­kis­to by sa mal aj sa­mot­ný ná­zov IEEE Com­pu­ter So­cie­ty zme­niť na IEEE Quick Look At Stac­kO­verflow So­cie­ty. Uve­rej­ne­ná sprá­va ok­rem iné­ho za­hŕňa­la aj in­for­má­ciu, pod­ľa kto­rej by ma­li všet­ky vy­so­ké ško­ly na sve­te pres­tať ude­ľo­vať ti­tu­ly štu­den­tom po­čí­ta­čo­vé­ho prog­ra­mo­va­nia a sof­tvé­ro­vé­ho in­ži­nier­stva. Aj tie­to od­bo­ry by sa vraj ma­li pre­me­no­vať na „goog­le­nie Stac­ko­verflow".

S tým­to ná­pa­dom pri­šiel por­tál The Allium, kto­rý je zná­my po­dob­ný­mi vtip­mi. Keď­že sa je­ho sprá­vy do­ká­žu ší­riť po inter­ne­te až neu­ve­ri­teľ­nou rých­los­ťou, a te­da je prav­de­po­dob­né, že sa s ni­mi stret­ne­te aj vy, ber­te ich s re­zer­vou.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter