Letisko v Štokholme má unikátny simulátor počasia aby ste si nezabudli pribaliť pršiplášť.

Chys­tá­te sa na do­vo­len­ku a ne­vie­te pres­ne, aké ve­ci si zba­liť so se­bou do kuf­ra? Okús­te po­ča­sie cu­dzi­ny po­čas nie­koľ­kých se­kúnd, a to skôr, ako by ste stih­li vô­bec vy­ces­to­vať.

Švéd­sky pre­vádz­ko­va­teľ le­tísk Sweda­via pri­chys­tal pre svo­jich pa­sa­žie­rov je­di­neč­ný si­mu­lá­tor Cli­ma­te Por­tal, s kto­rým mô­že­te vy­skú­šať ak­tuál­ne kli­ma­tic­ké pod­mien­ky v troch cie­ľo­vých des­ti­ná­ciách na vlas­tnej ko­ži.

stockholm-climate-portal-simulator.jpg

Si­mu­lá­tor je umies­tne­ný v ter­mi­ná­li 5 na štok­hol­mskom le­tis­ku Arlan­da. Po­zos­tá­va z troch mies­tnos­tí - HOT, COLD a BIG. V pr­vej mies­tnos­ti si mô­že­te od­skú­šať tep­lé pod­ne­bie imi­tu­jú­ce to na púš­ti. V dru­hej mies­tnos­ti za­kú­si­te zi­mu spo­lu so sil­ným vet­rom a v tre­tej spoz­ná­te ruch veľ­ko­mes­ta.

Ok­rem tep­lo­ty vás si­mu­lá­tor pre­ne­sie na kon­krét­ne mies­to aj pros­tred­níc­tvom ve­ter­ných, zvu­ko­vých a ob­ra­zo­vých efek­tov. Je to­tiž pre­po­je­ný k ak­tuál­nej pred­po­ve­di po­ča­sia on-li­ne, tak­že si mô­že­te byť is­tí, že po­ča­sie v mies­tnos­tiach sku­toč­ne od­rá­ža reali­tu.

Video:

Si­mu­lá­tor je ve­rej­nos­ti prís­tup­ný len do kon­ca augus­ta. Je­ho ne­vý­ho­dou však je, že nie je si­tuo­va­ný eš­te pred vy­ba­vo­va­cou zó­nou v le­tis­ko­vej ha­le. V tom­to prí­pa­de, aj keď už vop­red bu­de­te ve­dieť, či ste si (ne)zba­li­li to, čo tre­ba, zme­niť to už zrej­me ne­bu­de­te môcť.

Zdroj: geek.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter