G-Mail umožňuje vrátiť odoslaný e-mail späť. Máte na to 30 sekúnd

Aj vám sa nie­ke­dy sta­lo, že ste roz­hod­nu­tie od­os­lať e-mail ih­neď oľu­to­va­li, no zvrá­tiť svoj čin ste ne­moh­li? Goog­le vy­po­čul pros­by neš­ťas­tných uží­va­te­ľov služ­by G-Mail a umož­nil vrá­te­nie ta­kých­to správ späť od­osie­la­te­ľo­vi.

Pred šies­ti­mi rok­mi spo­loč­nosť Goog­le za­vied­la v rám­ci tes­to­va­cej ver­zie špe­ciál­ne tla­čid­lo, po stla­če­ní kto­ré­ho sa vám neš­ťas­tne od­os­la­ný e-mail vrá­til späť do schrán­ky. Mu­se­li ste to však stih­núť do pia­tich se­kúnd. O tom­to dopl­nku ve­del len má­lok­to, pre­to sa Goog­le roz­ho­dol pred­sta­viť tú­to mož­nosť ši­ro­kej ve­rej­nos­ti ofi­ciál­ne a spra­vil z nej bež­nú sú­časť kaž­dej e-mai­lo­vej schrán­ky.

gmail_vratenie_spravy.png

Ce­lý sys­tém fun­gu­je na prin­cí­pe spo­ma­le­nia od­os­la­nia e-mai­lu. V prí­pa­de nú­dze má­te te­da mož­nosť za­sla­nú sprá­vu dos­tať späť. Ča­so­vý inter­val si mô­že­te ma­nuál­ne nas­ta­viť až na 30 se­kúnd, tak­že vám os­tá­va stá­le dos­ta­tok ča­su na to, aby ste svoj čin nie­len oľu­to­va­li, ale ho aj nap­ra­vi­li.

Zdroj: goog­leap­psup­da­tes.blog­spot.sk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter