Apple spúšťa novú hudobnú službu a celosvetové rádio

Na kon­fe­ren­cii WWDC spo­loč­nosť App­le prez­ra­di­la, čo plá­nu­je uro­biť so služ­bou Beats Mu­sic, kto­rú len mi­nu­lý rok kú­pi­la. Nah­ra­diť by ju ma­la no­vá hu­dob­ná služ­ba App­le Mu­sic. Ok­rem iné­ho pri­chá­dza aj s no­vin­kou Beats 1, ce­los­ve­to­vou roz­hla­so­vou sta­ni­cou s uni­kát­nym ob­sa­hom.

Roz­hla­so­vá sta­ni­ca Beats 1 bu­de vy­sie­lať 24 ho­dín den­ne a se­dem dní v týž­dni. Mo­de­ro­vať ju bu­dú tra­ja mo­de­rá­to­ri - je­den z Los An­ge­les, dru­hý z New Yor­ku a tre­tí z Lon­dý­na. Ich hos­ťa­mi by ma­li byť tí naj­lep­ší z hu­dob­nej bran­že. Vďa­ka ap­li­ká­cii bu­de vy­sie­la­nie dos­tup­né až v 100 kra­ji­nách po ce­lom sve­te. Pos­lu­chá­či si bu­dú môcť vy­chut­ná­vať ok­rem iné­ho aj ruč­ne zos­ta­vo­va­né playlis­ty pod­ľa pre­fe­ren­cií ži­vých hu­dob­ných znal­cov.

Beats1.png

Sve­to­ví špe­cia­lis­ti z hu­dob­nej ob­las­ti bu­dú zod­po­ved­ní aj za vy­be­ra­nie skla­dieb v rám­ci no­vej strea­mo­va­cej služ­by App­le Mu­sic. Po­dob­ne ako Ti­dal aj App­le Mu­sic bu­de svo­jim prívr­žen­com pos­ky­to­vať ob­rov­ské množ­stvo hud­by. Na strea­mo­va­nie sprís­tup­ní ce­lý hu­dob­ný ka­ta­lóg iTu­nes, čo je asi 30 mi­lió­nov skla­dieb. S ich vý­be­rom po­mô­že aj vir­tuál­na asis­ten­tka Si­ri. Ok­rem iné­ho pros­tred­níc­tvom fun­kcie Con­nect bu­dú môcť inter­pre­ti pos­kyt­núť svo­jim fa­nú­ši­kom exklu­zív­ny ob­sah v po­do­be fo­tog­ra­fií či vi­deí, ba aj uká­žok z prip­ra­vo­va­ných pies­ní. Fa­nú­ši­ko­via ich nás­led­ne bu­dú môcť zdie­ľať a ko­men­to­vať.

Video:


App­le Mu­sic bu­de spus­te­ná 30. jú­na, od­ke­dy si služ­bu bu­dú môcť zá­ujem­co­via vy­skú­šať na tri me­sia­ce za­dar­mo. Po up­ly­nu­tí toh­to ča­su si ju bu­dú môcť pred­pla­tiť za 10 USD me­sač­ne. Na­vy­še po­čet­nej­ším ro­di­nám bu­de k dis­po­zí­cii aj špe­ciál­ny ba­lí­ček pre šesť ľu­dí za 15 USD. Pre An­droid bu­de ap­li­ká­cia App­le Mu­sic uvoľ­ne­ná až na je­seň.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter