Project Soli: Miniatúrny radar Googlu rozpozná pohyby vašich prstov

Sku­pi­na ATAP (Ad­van­ced tech­no­lo­gy and Pro­jects group) Goog­lu, kto­rá sto­jí za pro­jek­tmi Ara a Tan­go, uká­za­la, ako by jej naj­nov­ší expe­ri­ment mo­hol zme­niť na­šu inter­ak­ciu so smart ho­din­ka­mi a ďal­šou no­si­teľ­nou elek­tro­ni­kou.

Pro­ject So­li je ma­lý sen­zor s ra­da­rom, kto­rý roz­poz­ná­va ges­tá a po­lo­hu i po­hyb pr­stov pou­ží­va­te­ľa. Má pos­kyt­núť no­vý spô­sob, ako bu­dú ľu­dia ko­mu­ni­ko­vať so svo­ji­mi in­te­li­gen­tný­mi ho­din­ka­mi bez to­ho, aby sa dotk­li ich dis­ple­ja.

My­šlien­ka je po­dob­ná ako v prí­pa­de Leap Mo­tion a ďal­ších ov­lá­da­čov za­lo­že­ných na ges­tách. Sen­zor sle­du­je po­hy­by va­šich rúk, kto­rý­mi za­dá­va­te vstu­py do za­ria­de­nia. Je­den z tvor­cov So­li Ivan Pou­py­rev uká­zal na po­du­ja­tí Goog­le I/O, ako sní­mač mô­že roz­poz­nať ges­tá a umož­niť ľu­ďom ov­lá­dať fun­kcie v smart ho­din­kách bez do­ty­ku dis­ple­ja.

Video:


Na roz­diel od iných po­hy­bo­vých ov­lá­da­čov, kto­ré sú zá­vis­lé od ka­me­ry, ov­lá­dač So­li je vy­ba­ve­ný ra­da­rom, kto­rý mu po­má­ha „sle­do­vať sub­mi­li­met­ro­vé po­hy­by s vy­so­kou rých­los­ťou a pres­nos­ťou". Pre­to je sen­zor So­li dos­ta­toč­ne ma­lý na to, aby sa zmes­til do ma­lé­ho či­pu (men­šie­ho než kar­ta mi­niSD), za­čle­ni­teľ­né­ho do za­ria­de­ní wearab­les. Sám sen­zor je veľ­ký len asi ako zr­nko pies­ku.

ATAP zva­žu­je uvoľ­ne­nie API pre Pro­ject So­li, aby aj os­tat­ní vý­vo­já­ri moh­li vy­tvá­rať ap­li­ká­cie a vy­užiť tú­to tech­no­ló­giu. Za­tiaľ však Goog­le neoz­ná­mil, ke­dy sa tak sta­ne.

Zdroj: mas­hab­le.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter