Hrozba v podobe Instant Articles. Čo možno očakávať od Facebooku v budúcnosti?

O dôs­led­koch, kto­ré pri­ne­sie kon­cept In­stant Ar­tic­les, vý­sle­dok spo­lup­rá­ce Fa­ce­boo­ku s nie­koľ­ký­mi vy­da­va­teľ­mi, neus­tá­le ko­lu­jú rôz­ne hypo­té­zy. Aj keď to­to par­tner­stvo má na pr­vý poh­ľad vý­znam a pri­ná­ša ob­rov­ské vý­ho­dy naj­mä pre či­ta­te­ľov, do bu­dúc­nos­ti mô­že pred­sta­vo­vať hroz­bu pre vy­da­va­te­ľov.

Sku­toč­nosť, že mé­diá da­ru­jú svoj ob­sah za­dar­mo to­mu­to gi­gan­tu, zna­me­ná veľ­kú zme­nu v ich mys­le­ní. Sa­mi vy­da­va­te­lia sa deg­ra­du­jú na úro­veň do­dá­va­te­ľa, čím ich pres­tíž, vý­znam a dô­le­ži­tosť znač­ne kles­ne.

Mé­diá stra­tia nie­len pl­nú kon­tro­lu nad svo­jím ob­sa­hom, ale aj kon­takt s vlas­tný­mi pou­ží­va­teľ­mi, čo mô­že viesť k stra­te vlas­tnej iden­ti­ty a znač­ky. V ne­pos­led­nom ra­de sa ne­dá pred­po­ve­dať ko­na­nie Fa­ce­boo­ku. Po­le­mi­zu­je sa nad tým, že so­ciál­na sieť zme­ní ob­chod­né pod­mien­ky a za­čne ne­ga­tív­ne ov­plyv­ňo­vať mien­ku svo­jich pou­ží­va­te­ľov na zá­kla­de vý­be­ru prís­pev­kov.

Všet­ky mož­né hroz­by však za­tie­ni­la lá­ka­vá po­nu­ka Fa­ce­boo­ku, kto­rej do­dá­va­te­lia me­diál­ne­ho ob­sa­hu jed­no­du­cho ne­ve­dia od­olať. V prí­pa­de, ak sa mé­diám po­da­rí zís­kať in­zer­ciu svoj­po­moc­ne, zis­ky pôj­du v pl­nej vý­ške do ich vre­ciek. Ko­mu sa to ne­po­da­rí, dos­ta­ne 70 %. Ok­rem iné­ho do­dá­va­te­lia sa vop­red ne­za­vä­zu­jú k žiad­ne­mu množ­stvu ob­sa­hu. Od­stú­piť mô­žu ke­dy­koľ­vek.

Na­priek to­mu no­vi­ná­ri a me­diál­ni od­bor­ní­ci hľa­dia na pakt s oba­va­mi už od za­čiat­ku. „Z poh­ľa­du vy­da­va­te­ľa je Fa­ce­book ob­rov­ský pes, kto­rý k vám beží a vy ne­vie­te, či sa s va­mi chce hrať ale­bo vás chce poh­rýzť," po­ve­dal o svo­jich po­chyb­nos­tiach len ne­dáv­no zos­nu­lý Da­vid Carr, re­dak­tor NY Ti­mes. Čo však v sku­toč­nos­ti pri­ne­sie tá­to do­ho­da, uvi­dí­me v bu­dúc­nos­ti.

Zdroj: ny­ti­mes.com, pen­maen-me­dia.co.uk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter