Dynamický QR kód. Distribúcia zľavových kupónov a rezervácia lístkov cez video

Ja­pon­ská spo­loč­nosť Fu­jit­su vy­vi­nu­la sen­zo­ry, kto­rých schop­nos­ti uví­ta­jú nie­len veľ­ké kor­po­rá­cie, ale aj bež­ní pou­ží­va­te­lia.

In­ži­nie­ri spo­loč­nos­ti Fu­jit­su priš­li s tech­no­ló­giou, kto­rá umož­ní pre­ná­šať in­for­má­cie za­kó­do­va­né vo vi­deu. Sys­tém vi­deo-ba­sed da­ta tran­sfer tech­no­lo­gy fun­gu­je nao­zaj jed­no­du­cho. Sta­čí, ak sa smar­tfó­nom, tab­le­tom ale­bo iným za­ria­de­ním s ka­me­rou na­mie­ri na pre­ná­ša­ný ob­raz z te­le­ví­zie, di­gi­tál­ne­ho billboar­du, prí­pad­ne z vi­dea na po­čí­ta­či.

Na dis­ple­ji te­le­fó­nu sa nás­led­ne zob­ra­zí rek­lam­ná sprá­va, kto­rá po­ten­ciál­ne­ho zá­kaz­ní­ka pres­me­ru­je buď na pro­duk­to­vú strán­ku in­ze­ro­va­né­ho pro­duk­tu, ale­bo rov­no k je­ho ob­jed­náv­ke. Tá­to tech­no­ló­gia náj­de vy­uži­tie aj pri ší­re­ní zľa­vo­vých ku­pó­nov, prí­pad­ne pri re­zer­vá­cií lís­tkov na pred­sta­ve­nie či dop­ra­vu.

Zdro­jo­vý ob­raz fun­gu­je na prin­cí­pe dvoch vĺn (0 a 1) a bo­diek, kto­ré smar­tfón pros­tred­níc­tvom ap­li­ká­cie ana­ly­zu­je. Ob­raz mož­no za­chy­tiť zo vzdia­le­nos­ti troch met­rov. Fu­jit­su chce už čos­ko­ro tú­to tech­no­ló­giu uviesť do bež­nej pre­vádz­ky vo väč­ších ja­pon­ských mes­tách. Zá­ujem o ňu ma­jú do­kon­ca aj te­le­víz­ne spo­loč­nos­ti.

senzory_inzercia.jpg

Ok­rem to­ho spo­loč­nosť tes­tu­je aj ďal­šiu za­ují­ma­vú ob­ra­zo­vú tech­no­ló­giu. Ide o špe­ciál­ny si­mu­lá­tor, kto­rý sní­ma tvár šo­fé­ra po­čas jaz­dy. Sys­tém do­ká­že roz­poz­nať, či je vo­dič una­ve­ný až do ta­kej mie­ry, aby za vo­lan­tom za­spal. Keď­že je však sys­tém pre­po­je­ný s ďal­ší­mi čas­ťa­mi vo­zid­la a s clou­dom, hro­zia­cej ne­ho­de bu­de môcť pre­dísť tak, že auto­mo­bil spo­ma­lí ale­bo úpl­ne za­sta­ví.

Dru­há mož­nosť je vy­užiť pria­mu ko­mu­ni­ká­ciu me­dzi stroj­mi (M2M). Ke­by ka­me­ra za­zna­me­na­la ri­zi­ko mož­nej ko­lí­zie, auto­mo­bil by auto­ma­tic­ky skon­tak­to­val ľu­dí či auto­mo­bi­ly v oko­lí, vlas­tnia­ce mo­bil­né za­ria­de­nia s tak­zva­ným pro­to­ko­lom short ran­ge com­mu­ni­ca­tions.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter