Yahoo čelí v USA hromadnej žalobe pre sledovanie e-mailov

Ame­ric­ká inter­ne­to­vá spo­loč­nosť Yahoo mu­sí v USA mu­sí če­liť hro­mad­nej ža­lo­be pre ne­zá­kon­ný prís­tup k ob­sa­hu emai­lov a vy­uží­va­nie zís­ka­ných in­for­má­cií na pod­po­ru rek­lam­ných príj­mov. Roz­hod­la o tom v uto­rok sud­ky­ňa Lu­cy Ko­ho­vá. Ža­lo­bu mô­žu po­dať uží­va­te­lia iných emai­lo­vých slu­žieb, kto­rí od 2. ok­tób­ra 2011 ko­mu­ni­ko­va­li s uží­va­teľ­mi služ­by Yahoo Mail.

Uží­va­te­lia tých­to slu­žieb spo­loč­nosť ob­vi­ňu­jú, že ko­pí­ro­va­la a ana­ly­zo­va­la ich emai­ly v sna­he vy­tvo­riť "cie­le­nú rek­la­mu" za­me­ra­nú na zhru­ba 275 mil. uží­va­te­ľov služ­by Yahoo Mail. Spo­loč­nosť tvr­di­la, že časť sťa­žo­va­te­ľov pok­ra­čo­va­la v ko­mu­ni­ká­cii s uží­va­teľ­mi Yahoo Mail aj po tom, čo sa doz­ve­de­li o vy­uží­va­ní in­for­má­cii z emai­lov. Tým ma­li vy­jad­riť s pos­tu­pom fir­my súh­las, čo však sud­ky­ňa Ko­ho­vá od­miet­la, uvied­la agen­tú­ra Reu­ters.

Sku­pi­no­vá ža­lo­ba mô­že sťa­žo­va­te­ľom uľah­čiť ces­tu k vy­šším kom­pen­zá­ciám pri zní­že­ní súd­nych nák­la­dov. Pod­ľa sťa­žo­va­te­ľov by sa k hro­mad­nej ža­lo­be moh­lo pri­po­jiť až mi­lión ľu­dí. Ho­vor­ky­ňa Yahoo uvied­la, že k ot­vo­re­ným súd­nym prí­pa­dom sa fir­ma ne­bu­de vy­jad­ro­vať.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter