Prvý prenosný cloud. Hudbu, fotografie či filmy môžete nosiť už aj na zápästí či na krku

Už viac ne­mu­sí­te mať pri­po­je­nie na inter­net, aby ste sa dos­ta­li k svo­jim dá­tam. Na strán­ke In­die­Go­Go sa ob­ja­vi­lo za­ria­de­nie Re­Vault, čo je vlas­tne bez­drô­to­vý pre­nos­ný disk v po­do­be in­te­li­gen­tných ho­di­niek ale­bo prí­ves­ku na krk, kto­rý sa vy­zna­ču­je vy­ššou bez­peč­nos­ťou ako iné pre­nos­né USB flash dis­ky či pev­né dis­ky.

ReVault-2.jpg

Re­Vault je nas­ta­ve­ný tak, že po pri­po­je­ní cez te­le­fón po­mo­cou Wi-Fi ale­bo tech­no­ló­gie Blue­tooth auto­ma­tic­ky syn­chro­ni­zu­je dá­ta na­prieč všet­ký­mi za­ria­de­nia­mi, a to vďa­ka ap­li­ká­cii, kto­rá je dos­tup­ná pre An­droid, iOS, Win­dows, OS X a Li­nux.

Vý­vo­já­ri mys­le­li aj na bez­peč­nosť uk­la­da­ných úda­jov. Tie sú na pre­nos­nom dis­ku šif­ro­va­né po­mo­cou al­go­rit­mu AES-256 s dvo­ji­tou auto­ri­zá­ciou. Re­Vault je vo­dov­zdor­ný, te­lo tvo­rí nehr­dza­ve­jú­ca oceľ a ob­ra­zov­ku chrá­ni sklo Go­ril­la Glass 3. Na­bi­tie ba­té­rie na 100 % tr­vá 1,5 ho­di­ny a za bež­né­ho pou­ží­va­nia vy­dr­ží tri dni.

Dos­tup­né sú dve ver­zie - 32 GB za 199 USD a 128 GB za 299 USD. V rám­ci kam­pa­ne sa po­da­ri­lo vy­zbie­rať na Re­Vault po­ža­do­va­nú fi­nan­čnú su­mu, tak­že pod­ľa všet­ké­ho by sme sa ma­li no­vin­ky doč­kať už v ja­nuá­ri bu­dú­ce­ho ro­ka.

Video:Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter